REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

LYS-4 ve LYS-1’i unu­tup ­ge­le­cek si­nav­la­ra bakin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
LYS-4 ve LYS-1’i unu­tup ­ge­le­cek si­nav­la­ra bakin
378 Görüntüleme
18 Haziran 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ugur Ders­ha­ne­si Egi­tim Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, ög­ren­ci­le­re fen bi­lim­le­ri ve­ya ede­bi­yat­cog­raf­ya si­nav­la­ri­na odak­la­nip bu si­nav­lar­da­ki ba­sa­ri­la­ri­ni olum­lu et­ki­le­ye­cek son ça­lis­ma­la­ri yap­ma­la­ri­ni tav­si­ye et­ti

­LI­SANS Yer­les­tir­me Si­na­vi (LYS) ma­ra­to­nu de­vam edi­yor. Tor­ba­li Ugur Ders­ha­ne­si Yö­ne­ti­ci ve Züm­re Ög­ret­men­le­ri, LYS4 ve LYS1 si­nav so­ru­la­ri­ni de­ger­len­dir­di. Ugur Ders­ha­ne­si Egi­tim Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, ög­ren­ci­le­re si­nav so­nuç­la­ri na­sil olur­sa ol­sun, bir an ön­ce bu si­nav­la­rin et­ki­sin­den kur­tu­lup ge­le­cek haf­ta so­nu ya­pi­la­cak olan fen bi­lim­le­ri ve­ya ede­bi­yat­cog­raf­ya si­nav­la­ri­na odak­la­na­rak bu si­nav­lar­da­ki ba­sa­ri­la­ri­ni olum­lu et­ki­le­ye­cek son ça­lis­ma­la­ri yap­ma­la­ri­ni tav­si­ye et­ti ve “Bu si­na­vin önü­müz­de­ki di­ger si­nav­la­ri olum­suz et­ki­le­me­si­ne izin ver­me­yi­niz” de­di. Bay­te­kin, “Ög­ren­ci­le­rin ya­sam­la­ri­nin önem­li bir dö­ne­me­ci olan LYS si­nav­la­ri­nin LYS4 ve LYS1 otu­rum­la­ri ger­çek­les­ti­ril­di. Ta­rih, cog­raf­ya, psi­ko­lo­ji, sos­yo­lo­ji, man­tik, din kül­tü­rü ve ah­lak bil­gi­si so­ru­la­rin­dan olu­san LYS4 si­na­vin­da 4 yil­lik li­se müf­re­da­ti sor­gu­lan­di. Ög­ren­ci­ler, bil­gi­yi kul­lan­ma ve bil­gi­yi yo­rum­la­ma so­ru­la­riy­la kar­si­las­mis­lar­dir. Si­na­va gi­ren ög­ren­ci­le­rin sa­yi­ca en bü­yük gru­bu­nun so­rum­lu ol­du­gu LYS1 ma­te­ma­tik­ge­o­met­ri si­na­vin­da ise geç­mis yil­la­ra gö­re so­ru­la­ri da­ha ug­ras­ti­ri­ci, uzun çö­züm ge­rek­ti­ren, yo­ru­ma ve dik­kat­li çö­zü­me da­ya­li so­ru­lar­dan olus­mus­tur” de­di.
“­MA­TE­MA­TIK­TE 2 SO­RU HA­TA­LI”
­TOR­BA­LI Ugur Ders­ha­ne­si Ma­te­ma­tik Züm­re Ög­ret­men­le­ri, LYS1 tes­ti­ni su se­kil­de de­ger­len­dir­di: “Ma­te­ma­tik­ge­o­met­ri LYS1 si­na­vin­da ön­ce­ki yil­la­ra gö­re da­ha zor so­ru­lar se­çil­mis, is­lem ve yo­rum ya­pa­rak çö­zü­le­bi­len so­ru mik­ta­ri art­ti­ril­mis­tir. Ög­ren­ci­le­rin bu si­nav­da ba­sa­ri­li ola­bil­me­si için ma­te­ma­tik ve ge­o­met­ri­yi te­o­rik ola­rak ve çi­zim ya­pa­rak ög­ren­me­si ge­rek­mek­te­dir. So­ru­la­rin da­gi­li­mi su se­kil­de­dir: Ma­te­ma­tik: 9. si­nif­tan 11 so­ru, 10. si­nif­tan 13 so­ru, 11. si­nif­tan 12 so­ru, 12. si­nif­tan 14 so­ru. Ge­o­met­ri: 10. si­nif­tan 10, 11. si­nif­tan 15 ve 12. si­nif­tan da 5 so­ru. Bu so­ru­la­rin için­de 12. is­lem so­ru­sun­da bi­rim ele­man ola­rak bir­den faz­la de­ger çik­mak­ta­dir. Hal­bu­ki bi­rim ele­man tek­tir. Bu ne­den­le bu so­ru ha­ta­li­dir. 18. so­ru­da ka­lan ax+b bi­çi­min­de olup, sik­lar­da sa­bit fonk­si­yon ve­ril­mis­tir. Bu ne­den­le bu so­ru da ha­ta­li­dir. Bu so­ru­la­rin ip­tal edi­le­rek de­ger­len­dir­me ya­pil­ma­si ge­rek­mek­te­dir.”

BASARI DILEDI
­DERS­HA­NE Mü­dü­rü Sel­ma Asi­tan Cos­kun ise sun­la­ri söy­le­di: “A­day­la­rin olum­lu ya da olum­suz LYS4 ve LYS1 si­nav­la­ri­nin ar­tik ge­ri­de kal­di­gi­ni bi­lip önü­müz­de­ki haf­ta ya­pi­la­cak olan LYS2 ve LYS3 otu­rum­la­ri­ni dü­sün­me­le­ri ve her iki otu­ru­mun so­nu­cu­na gö­re pu­an­la­ri­nin ve si­ra­la­ma­la­ri­nin olu­sa­ca­gi­ni dik­ka­te al­ma­la­ri ge­rek­mek­te­dir. Do­la­yi­siy­la si­nav sü­re­ci ha­la de­vam et­ti­gin­den aday­la­rin bu­gün­kü si­na­vin mu­ha­ke­me­si­ni bir ke­na­ra bi­ra­ka­rak önü­müz­de­ki haf­ta gi­re­ce­gi si­nav­lar­la il­gi­li ka­lan sü­re­yi dog­ru kul­la­nip son tek­rar­la­ri­ni yap­ma­la­ri önem­li­dir. Bir kez da­ha LYS2 ve LYS3 si­na­vi­na gi­re­cek ög­ren­ci­le­ri­mi­ze Tor­ba­li Ugur Ders­ha­ne­si ai­le­si ola­rak gö­nül­den ba­sa­ri­lar di­li­yo­ruz.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web