REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Metropolis tur kapsamina alindi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Metropolis tur kapsamina alindi
111 Görüntüleme
01 Nisan 2013 - 7:10
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ab­dü­la­ziz Ediz, Met­ro­po­lis’­te­ki ça­lis­ma­la­ri ye­rin­de in­ce­le­di. Ediz, an­tik ken­tin pa­ket tur­la­ri­n içe­ri­si­ne da­hil edil­di­gi­ni ve ekim ayin­da Tor­ba­li’­ya tu­rist ka­fi­le­le­ri­nin gel­me­ye bas­la­ya­ca­gi­ni söy­le­di.

­IZ­MIR Il Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ab­dü­la­ziz Ediz, geç­ti­gi­miz cu­mar­te­si ören ye­ri sta­tü­sü ka­zan­di­ri­lan Se­fe­ri­hi­sar­Te­os, Men­de­resK­la­ros ve Tor­ba­li­Met­ro­po­lis ka­zi alan­la­ri­na ha­ber amaç­li ge­zi dü­zen­len­di. Ge­zi kap­sa­min­da Tor­ba­li’­ya ge­le­rek Met­ro­po­lis’­te in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Ediz, ol­duk­ça önem­li açik­la­ma­lar­da bu­lun­du. Met­ro­po­lis­’i tur kap­sa­mi­na al­dik­la­ri­ni ve ha­zir­la­nan pa­ket tur­la­ri için se­ya­hat acen­te­le­ri­ne dek­la­re edil­di­gi­ni be­lir­ten Ediz, ekim ayin­dan iti­ba­ren tu­rist ka­fi­le­le­ri­nin ge­le­ce­gi­ni söy­le­di. Açik­la­ma­la­rin­da Tor­ba­li’­nin ko­nu­mu­na da de­gi­nen Ediz, “Bu­ra­si, sa­na­yi­si ve ta­ri­miy­la ün­lü bir il­çe. Ama bun­dan böy­le tu­riz­miy­le de adi­ni dün­ya ge­ne­li­ne du­yu­ra­cak. Kül­tür Tu­riz­mi çok önem­li­dir. Yi­lin 12 ayi bo­yun­ca bu­ra­ya tu­rist ge­le­cek” de­di.

E­KIM AYIN­DA TU­RIST GE­LE­CEK
2500 yil­lik ta­ri­hi geç­mi­siy­le Tür­ki­ye’­nin önem­li ta­ri­hi mer­kez­le­rin­den olan ve 22 yil­dir ka­zi­la­ri de­vam et­ti­gi için bu­gü­ne ka­dar res­mi ka­yit­lar­da sa­de­ce “ka­zi ala­ni” ola­rak geç­me­si ne­de­niy­le tur kap­sa­mi­na alin­ma­yan ve ta­ni­ti­mi ya­pi­la­ma­yan Met­ro­po­lis, ekim ayin­dan iti­ba­ren tu­rist­le­ri agir­la­ya­cak. Haf­ta so­nu Tor­ba­li’­ya ge­le­rek ören ye­ri ça­lis­ma­la­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­yen Iz­mir Il Kül­tür Tu­rizm Mü­dü­rü Ab­dü­la­ziz Me­riç, yi­lin on iki ayi bo­yun­ca Met­ro­po­lis­’e tu­rist­le­rin ge­le­ce­gi­ni söy­le­di. Ba­sin men­sup­la­ri­nin so­ru­la­ri­ni ya­nit­la­yan Me­riç, “Met­ro­po­lis, Efes ve Ber­ga­ma gi­bi tu­rist­le­rin zi­ya­ret ede­ce­gi yer­ler­den bi­ri ola­cak. Mü­dür­lü­gü­müz­ce ha­zir­la­nan tur pa­ket­le­ri var. Ar­tik o tur pa­ket­le­ri içe­ri­si­ne Met­ro­po­lis­’i de al­dik ve bu­nu bü­tün se­ya­hat acen­te­le­ri­ne gön­der­dik. Ya­ni Efes­’e, Ber­ga­ma’­ya gi­den ka­fi­le bu­ra­ya da ug­ra­ya­cak. Bu­ra­da­ki ören ye­ri ça­lis­ma­la­ri, ekim ayi­na ka­dar bi­ti­ri­le­cek ve bu­ra­si tu­riz­me açi­la­cak”

­75 BIN METREKARE KAZI YAPILDI
­ÇA­LIS­MA­LA­RI in­ce­le­yen Ab­dü­la­ziz Ediz­’e Ma­ni­sa Ce­lal Ba­yar Uni­ver­si­te­si Ög­re­tim Uye­si ve Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti Ka­zi Bas­ka­ni Doç. Dr. Ser­dar Ay­bek ve Es­ki Ka­zi Bas­ka­ni Prof. Dok­tor Re­cep Me­riç es­lik et­ti. Ça­lis­ma­lar hak­kin­da Il Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ediz­’e bil­gi ve­ren Ay­bek, ça­lis­ma­la­rin da­ha ge­nis ala­na ya­yi­la­bi­le­ce­gi­ni, su an­da 75 bin met­re­ka­re alan­da ka­zi yap­tik­la­ri­ni söy­le­di.

TORBALI’YI DUNYA TANIYACAK

YA­PILAN ça­lis­ma­la­ri ol­duk­ça be­ge­nen Tu­rizm Mü­dü­rü Ediz, “Çok gü­zel ol­mus, bit­ti­gin­de da­ha da gü­zel ola­cak. Tor­ba­li’­yi bun­dan böy­le dün­ya ta­ni­ya­cak. Bu­ra­ya ge­len in­san­lar sa­de­ce kül­tür tu­riz­min­den de­gil, ye­tis­tir­di­gi zey­ti­nin­den di­ger ürün­le­ri­ne ka­dar tüm ürün­le­ri­ni ta­ni­ma fir­sa­ti bu­la­cak. Ba­kan­li­gi­mi­zin bi­ze gön­der­di­gi pa­ra, bu­ra­nin bi­ti­ril­me­si için ye­te­cek mik­tar­da­dir. Eli­miz­den gel­di­gin­ce bu­ra­yi er­ken bi­tir­me­ye ça­li­si­yo­ruz” de­di. Ediz, da­ha son­ra ça­lis­ma alan­la­ri do­la­sa­rak ga­ze­te­ci­le­re bil­gi ver­me­ye de­vam et­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web