Büyük Torbalı

Mi­nik­le­rin eh­li­yet se­vin­ci!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Mi­nik­le­rin eh­li­yet se­vin­ci!
879 Görüntüleme
12 Haziran 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ço­cuk­lar için tra­fik egi­ti­mi se­mi­ner­le­ri dü­zen­le­yen As­mi­ra Sü­rü­cü Kur­su, il­kög­re­tim oku­lu ve ana­o­ku­lu dü­ze­yin­de­ki ço­cuk­la­ra tra­fik egi­ti­mi ve­ri­yor. Bu egi­tim prog­ra­mi so­nun­da ço­cuk­la­ra bi­rer ser­ti­fi­ka ve­ri­yor­lar.

­GEÇ­TI­GI­MIZ ay­lar­da il­çe­miz­de fa­a­li­ye­te bas­la­yan As­mi­ra Sü­rü­cü Kur­su, ka­yit­li aday­la­ri­nin egi­ti­mi­ne son de­re­ce önem ve­ri­yor. Egi­tim ko­nu­sun­da çok id­di­a­li ve has­sas olan ku­rum, Tor­ba­li’­da ço­cuk­lar için çok önem­li bir pro­je­ye im­za ati­yor. Ço­cuk­lar için tra­fik egi­ti­mi se­mi­ner­le­ri dü­zen­le­yen kurs, il­kög­re­tim oku­lu ve ana­o­ku­lu dü­ze­yin­de­ki ço­cuk­la­ra tra­fik egi­ti­mi ve­ri­yor. “Mi­ni Eh­li­yet Pro­je­si” adi al­tin­da bas­la­ti­lan bu pro­je, ilk ola­rak Tu­run­cu Etüt Mer­ke­zi’n­de uy­gu­lan­ma­ya bas­lan­di. Pro­je­nin ama­ci ve kap­sa­mi hak­kin­da ku­rum egit­men­le­ri Fi­liz Unal ve Tol­ga Aba­ci bil­gi ver­di. Egi­tim­le­ri biz­zat yü­rü­ten iki­li, Iz­mir ilin­de bin­ler­ce ço­cu­ga bu egi­ti­mi ver­dik­le­ri­ni, ar­tik Tor­ba­li il­çe­sin­de fa­a­li­yet gös­ter­dik­le­rin­den bu uy­gu­la­ma­yi Tor­ba­li ço­cuk­la­ri için de fa­a­li­ye­te ge­çir­me­ye bas­la­dik­la­ri­ni söy­le­di. Pro­je kap­sa­min­da, okul­lar­da ya da özel kurs­lar­da ço­cuk­la­ra yas­la­ri­na uy­gun dü­zen­len­mis çiz­gi ka­rak­ter­ler, vi­de­o­lar ve çiz­gi film­ler­le süs­len­mis su­num­lar­la egi­tim­ler ve­ri­li­yor.

­UL­KE­MI­ZIN KA­NA­YAN YA­RA­SI
­BU­TUN ge­lis­mis ül­ke­ler­de tra­fik egi­ti­mi­nin 4 ya­sin­da, hat­ta da­ha da ön­ce bas­la­di­gi­nin al­ti­ni çi­zen Fi­liz Unal, ül­ke­miz­de ise 4. si­nif­ta bas­la­di­gi­ni, il­kög­re­tim okul­la­rin­da ve­ri­len bu der­si de ge­nel­de be­den egi­ti­mi ög­ret­men­le­ri­nin ver­di­gi­ni söy­le­di. Ul­ke­mi­zin ka­na­yan ya­ra­si tra­fik ka­za­la­ri­nin en bü­yük se­be­bi­ni, bi­rey­ler­de tra­fik bi­lin­ci ol­ma­ma­si­na bag­la­yan Unal, bu­nun yer­les­me­si­nin tek yo­lu­nun er­ken yas­lar­da ço­cu­ga tra­fik bi­lin­ci asi­la­mak ol­du­gu­nu vur­gu­la­di. Yil­lar­dir ço­cuk­la­ra ver­dik­le­ri egi­tim­ler­den çok sa­sir­ti­ci so­nuç­lar al­dik­la­ri­ni söy­le­yen Tol­ga Aba­ci, ço­cuk­la­rin çok dik­kat­li ol­duk­la­ri­ni, ög­ren­dik­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me ko­nu­sun­da bü­yük­le­re gö­re çok da­ha so­rum­lu dav­ran­dik­la­ri­ni be­lirt­ti. Bu­nun hem sa­sir­ti­ci hem de se­vin­di­ri­ci ol­du­gu­nu kay­de­den Aba­ci, bu­nun so­nuç­la­ri­nin çok fay­da­li ol­du­gu­na ve ola­ca­gi­na inan­dik­la­ri­ni kay­det­ti.

 ÇOK ET­KI­LI OL­DU
­TU­RUN­CU Etüt Mer­ke­zi Mü­dü­rü Cey­da Can­dan­gil ise ve­ri­len egi­ti­min ço­cuk­lar üze­rin­de çok et­ki­li ol­du­gu­nu vur­gu­la­di. Ço­cuk­lar için hem de­gi­sik bir il­gi ala­ni olus­tu­gu­nu, hem de çok önem­li bir ko­nu­da bil­gi sa­hi­bi ol­duk­la­ri için bu pro­je­yi so­nu­na ka­dar des­tek­le­dik­le­ri­ni ve Tu­run­cu Egi­tim Ku­rum­la­ri’­nin di­ger kol­la­rin­da da bu pro­je­yi en ki­sa za­man­da uy­gu­la­ma­ya ge­çi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Yaz dö­ne­min­de ve de­va­min­da ta­lep eden tüm okul­lar­da pro­je­yi uy­gu­la­ma­ya ko­ya­cak­la­ri­ni be­lir­ten egi­tim­ci­ler, bu egi­tim­ler­den üc­ret al­mi­yor. Hiç bir spon­sor des­tek­le­ri ol­ma­dan, ta­ma­men öz kay­nak­la­ri ile yü­rüt­tük­le­ri bu egi­tim prog­ra­mi so­nun­da ço­cuk­la­ra bi­rer ser­ti­fi­ka ve­ri­yor­lar. Bu egi­tim­le­ri al­mak is­te­yen ku­rum­la­rin ken­di­le­ri­ne bas­vu­ra­rak ran­de­vu al­ma­la­ri ye­ter­li ola­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web