Büyük Torbalı

Ölüm uykusuna yatti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ölüm uykusuna yatti
322 Görüntüleme
06 Nisan 2013 - 8:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Issizlikten bunalan üniversite mezunu Çaglar Yenier, hayatina son verdi. Odasindaki kömürlü sobayi yakan Yenier, sobanin borusunu tikayip uykuya daldi. Genç, arkasinda 2 mektup birakarak hayatina son verdi.

­AY­RAN­CI­LAR Inö­nü Ma­hal­le­si’n­de ya­sa­yan 25 ya­sin­da­ki Çag­lar Ye­ni­er, in­ti­har et­ti. 2 yil­lik üni­ver­si­te me­zu­nu olan Ye­ni­er, dün sa­at 06.00 si­ra­la­rin­da oda­sin­da bu­lu­nan so­ba­yi kö­mür­le dol­dur­du. So­ba­nin bo­ru­su­nu ti­ka­ya­rak du­ma­nin di­sa­ri git­me­si­ni en­gel­le­yen Ye­ni­er, ön­ce ai­le­si­ne son­ra da Ga­zi­an­tep’­te­ki sev­gi­li­si­ne bi­rer mek­tup yaz­di. Da­ha son­ra uyu­yan Çag­lar Ye­ni­er, oda­ya do­lan du­man­dan ze­hir­le­ne­rek öl­dü. Sa­bah oda­si­na ge­len aga­be­yi ta­ra­fin­dan ölü bir hal­de bu­lu­nan Çag­lar Ye­ni­er­’in can­siz be­de­ni, in­ce­len­mek üze­re Iz­mir Ad­li Tip Ku­ru­mu’­na gön­de­ril­di. Ay­ran­ci­lar Jan­dar­ma Ko­mu­tan­li­gi, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak aras­tir­ma bas­lat­ti.

1 YIL­DIR IS ARI­YOR­DU
­I­NÖ­NU Ma­hal­le­si 108 So­kak’­ta­ki 12 nu­ma­ra­li ev­de ika­met eden Ye­ni­er Ai­le­si bu sa­bah bü­yük bir aci­ya uyan­di. 2 yil­lik üni­ver­si­te me­zu­nu olan Çag­lar Ye­ni­er, tam 1 yil­dir is­siz­di. Bir üni­ver­si­te­nin ik­ti­sat bö­lü­mü­nü oku­yan Çag­lar, bir­çok fir­ma­ya is bas­vu­ru­su yap­ma­si­na rag­men ka­pi­lar hep yü­zü­ne ka­pan­di. Ga­zi­an­tep Uni­ver­si­te­si’n­de egi­tim gö­ren ve sev­gi­li­siy­le ev­li­lik ha­yal­le­ri ku­ran Çag­lar, is bu­la­ma­di­gi için bu ha­ya­li­ni de ger­çek­les­ti­re­mi­yor­du. 1 yil bo­yun­ca ka­pi ka­pi do­la­san an­cak bir tür­lü is bu­la­ma­yan ve bu­na­li­ma gi­ren 25 ya­sin­da­ki genç, dün ge­ce ca­ni­na kiy­ma­ya ka­rar ver­di. Ba­ba­si ve aga­be­yi ev­de bu­lun­du­gu si­ra­da oda­si­na çe­ki­len Çag­lar, kö­mür­lü so­ba­yi yak­ti. So­ba­yi ag­zi­na ka­dar kö­mür dol­du­ran is­siz genç, so­ba­nin bo­ru­su­nu da bir bez­le ti­ka­di. Ar­din­dan bi­ri ai­le­si­ne, bi­ri de ev­len­me ha­yal­le­ri kur­du­gu sev­gi­li­si­ne ol­mak üze­re 2 mek­tup yaz­di.

­A­I­LE­SI­NE VE SEV­GI­LI­SI­NE MEK­TUP YAZ­DI
­AY­RAN­CI­LAR Jan­dar­ma Ko­mu­tan­li­gi’­na bag­li ekip­le­rin olay ye­rin­de yap­ti­gi in­ce­le­me­de Çag­lar­’in iki adet mek­tup yaz­di­gi be­lir­len­di. Ye­ni­er, ai­le­si­ne yaz­di­gi mek­tup­ta, “Be­ni af­fe­din. Böy­le ol­ma­si­ni is­te­mez­dim. Is­siz­lik­ten bu­nal­dim ar­tik, her gün ca­nim si­ki­li­yor da­ra­li­yo­rum. Ha­yat çe­kil­mez ol­du. Be­nim ölü­müm­den hiç kim­se so­rum­lu de­gil­dir. Be­ni af­fe­din, hak­ki­ni­zi he­lal edin. Ölü­müm­den hiç kim­se ken­di­ni suç­lu bul­ma­sin” di­ye not düs­müs­tü. Mad­di im­kan­siz­lik­lar­dan do­la­yi ev­le­ne­me­di­gi sev­gi­li­si­ne yaz­di­gi mek­tup­ta da, “Ver­di­gim tüm mü­ca­de­le­ler bo­su­na gi­di­yor. Is bu­la­mi­yo­rum. Bu ko­nu­da ra­hat­siz­lik du­yu­yo­rum ve bu­na­li­yo­rum. Ken­di­mi iyi his­set­mi­yo­rum. Ay­ri­ca ola­cak­lar­dan ken­di­ni ve bir bas­ka­si­ni so­rum­lu tut­ma. Öl­mek is­ti­yo­rum. Is bu­la­mi­yo­rum ve sen­le kur­mak is­te­di­gim ha­ya­ti ger­çek­les­ti­re­me­ye­ce­gim için çok üz­gü­nüm” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web