Büyük Torbalı

“S plakali araç alip karsima aday olsun”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
“S plakali araç alip karsima aday olsun”
207 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:28
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

So­för­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man dün yap­ti­gi açik­la­ma­da, “Uy­gur­’un yü­re­gi var­sa, S pla­ka al­sin ve oda se­çim­le­rin­de kar­sim­da aday ol­sun” di­ye­rek be­le­di­ye bas­ka­ni­na mey­dan oku­du.

­TOR­BA­LI So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man, dün yap­ti­gi ba­sin açik­la­ma­siy­la Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’a ade­ta mey­dan oku­du. Önü­müz­de­ki ay­lar­da ya­pi­la­cak olan oda se­çim­le­rin­de Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un kar­si­si­na aday çi­kar­ma­ya ça­lis­ti­gi­ni ile­ri sü­ren Ak­man, “Sa­yin Uy­gur bir S pla­ka al­sin ve oda­mi­za üye ol­sun. On­dan son­ra da yü­re­gi var­sa çik­sin kar­si­ma aday ol­sun” de­di. Uy­gur­’un TTO se­çim­le­ri­ne mü­da­ha­le et­ti­gi id­di­a­si hâlâ sicakken, sim­di de So­för­ler Oda­si se­çim­le­ri­ne mü­da­hil ol­ma­ya ça­lis­ti­gi id­di­a­si, is dün­ya­sin­dan son­ra so­för ca­mi­a­si­ndan da tep­ki­ almasina neden oldu.

­KIL­DAN: ADAY­LI­GIM SÖZ KO­NU­SU DE­GIL
­CIVA Ismail Akman’la birlikte açiklama yapan 25 No’lu Kooperatif Baskani Osman Kildan, Soföler Odasi Baskanligi gibi bir düsüncesinin olmadigini söyledi. Os­man Kil­dan, bir ziyarette gerçeklestirilen sohbet sirasinda konusulanlar sonrasinda söz­le­ri­nin çar­pi­til­di­gi­ni be­lirt­ti. Ci­va Is­ma­il Ak­man­’in ba­ba dos­tu ol­du­gu­nu ve su an­da onun ya­nin­da ye­tis­ti­gi­ni be­lir­ten Kil­dan, “A­day ol­mam söz ko­nu­su de­gil. Bu­ra­da Ci­va Bas­ka­nim var­ken aday­li­gi­miz dü­sü­nü­le­mez. Ta­ma­men so­för ar­ka­das­la­ri­mi­zin ka­fa­si­ni ka­ris­tir­mak için or­ta­ya ati­lan bir id­di­a­dir. Ben ge­rek ko­o­pe­ra­tif­te­ki üye­le­ri­mi­zin, ge­rek­se de di­ger so­för ar­ka­das­la­ri­mi­zin her­han­gi bir si­kin­ti­si için oda­mi­za bas­vur­du­gum­da Ci­va Bas­ka­ni­miz sa­ye­sin­de çö­zül­müs­tür. Hiç­bir si­kin­ti­miz yok­ken ne­re­den çik­ti bu aday­lik? Hem da­ha önüm­de çok uzun yil­lar var. Za­ten yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lu­nu­yo­rum. Kim­se bi­zi kar­si kar­si­ya ge­tir­me­ye ça­lis­ma­sin, ben bas­ka­ni­min ya­nin­da­yim ve so­nu­na ka­dar da onu des­tek­li­yo­rum. Baskanimizdan memnunuz ve uzun yillar da odamizin baskanligini yapacagina inaniyorum. Ayrica geçtigimiz oda seçimlerinde Uygur’un destekledigi adaya ragmen, biz Civa Baskanimizi destekledik”dedi.

­“UY­GUR ODA­LAR­LA UG­RAS­MA­SIN”
IL­ÇE­DE ya­yin ya­pan bir ye­rel ga­ze­te­nin kö­se ya­za­ri­ni eles­ti­ren Ci­va Is­ma­il Ak­man, bu kö­se ya­za­ri­nin Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un is­te­gi­ne gö­re ya­zi yaz­di­gi­ni be­lirt­ti. Uy­gur­’un ken­di isi­ne bak­ma­si ge­rek­ti­gi­ni ifa­de eden Ak­man, oda se­çim­le­rin­de de kar­si­sin­da kim aday çi­kar­sa çik­sin za­fer­le ay­ri­la­ca­gi­ni söy­le­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si olan ve ay­ni za­man­da da 25 No’­lu Ko­o­pe­ra­tif­’in bas­kan­li­gi­ni ya­pan Os­man Kil­dan­’in aday ola­cak­mis gi­bi gös­te­ri­le­rek ka­fa ka­ris­ti­ril­ma­ya ça­li­sil­di­gi­ni söy­le­yen Ak­man, “Os­man kar­de­si­mi­zin aday­li­gi söz ko­nu­su de­gil. Za­ten ken­di­si yö­ne­ti­mi­miz­de­dir. 900 ta­ne üye­miz var ve her­kes de aday ola­bi­lir. Ama Is­ma­il Uy­gur çok me­rak­liy­sa, Os­man­’i aday çi­kar­ma­ya ça­lis­ma­sin. S pla­ka al­sin ve oda­mi­za üye ol­sun. Son­ra da yü­re­gi ye­ti­yor­sa, ken­di­ne gü­ve­ni­yor­sa çik­sin kar­si­ma ve aday ol­sun. O ken­di isi­ne bak­sin. Ar­tik son dö­ne­mi ol­du­gu için ça­re ari­yor. Oda­lar­dan des­tek al­ma­ya ça­li­si­yor. Ama hiç­bir si­vil top­lum ku­ru­lu­sun­dan da des­tek ala­maz. Oda­lar­la bu ka­dar ug­ras­ma­sin. Da­ha ön­ce­ki oda se­çim­le­rin­de de böy­le dav­ran­di ama hem onu hem de des­tek ver­di­gi ada­yi de­vir­dik. Ti­ca­ret Oda­si se­çim­le­ri­ne de mü­da­hil ol­ma­ya ça­li­si­yor. Ben, önümüzdeki aylarda yapilacak olan Ticaret Odasi se­çim­ler­inde Beh­çet Çi­nar ve Ab­dul­va­hap Ol­gun kar­des­le­ri­mi so­nu­na ka­dar des­tek­li­yo­rum” de­di. Ak­man, “Al­lah her­ke­sin kal­bi­ne gö­re ver­sin” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dir­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web