Büyük Torbalı

Sahalarin efsane sol açigi: Esko Hüseyin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sahalarin efsane sol açigi: Esko Hüseyin
215 Görüntüleme
23 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bir za­man­lar ye­sil sa­ha­la­rin sol açi­gi olan Es­ko Hü­se­yin, sim­di­ler­de in­zi­va­ya çe­kil­mis du­rum­da. Fut­bol ca­mi­a­si­na bü­yük hiz­met­ler ve­ren Hü­se­yin Bag­ci; 10 yil top kos­tur­du, 10 yil ise ant­re­nör­lük ve yö­ne­ti­ci­lik yap­ti.

­TOR­BA­LI’­NIN en es­ki mu­ha­se­be­ci­le­rin­den bi­ri­si olan Ser­best Mu­ha­se­be­ci Hü­se­yin Bag­ci, ay­ni za­man­da il­çe­nin en es­ki fut­bol­cu­la­ri ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yor. Yil­lar­ca Tor­ba­li Kap­lan Spor’­da top kos­tu­ran ve “Es­ko Hü­se­yin” la­ka­biy­la ün­le­nen Bag­ci, 10 yi­la ya­kin fut­bol ve bir o ka­dar da yö­ne­ti­ci­lik ve ant­re­nör­lük gö­rev­le­rin­de bu­lu­na­rak il­çe­de­ki fut­bol ta­ri­hin­de eme­gi ge­çen isim­ler­den bi­ri ol­du. Es­ki yil­la­ra da­ir ani­la­ri­ni ga­ze­te­miz­le pay­la­san 87 ya­sin­da­ki Bag­ci, fut­bo­lun o dö­nem­ler­de re­ka­be­te da­ya­li bir spor ol­du­gu­nu, gü­nü­müz­de ise mad­di­ya­ta dö­nüs­tü­rül­dü­gü­ne dik­kat çek­ti. Uzun yil­lar sol açik oyun­cu­su ola­rak Kap­lan Spor’­da adi­ni du­yu­ran Bag­ci, Tor­ba­li’­da sa­hip çi­kil­ma­si du­ru­mun­da ye­te­nek­li oyun­cu­la­rin çi­kar­ti­la­bi­le­ce­gi­ni söy­le­di.

10 YIL TOP KOS­TUR­DU
IL­ÇE­NIN spor ta­ri­hi­ne ba­kil­di­gin­da bir­çok de­ger­li is­min spo­run ge­lis­me­si ve genç­le­rin spo­ra da­hil edil­me­si için bü­yük mü­ca­de­le­ler ver­di­gi göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Bu isim­ler­den bir ta­ne­si de yil­la­ri­ni Tor­ba­li’­da fut­bol spo­ru­na har­ca­yan ve bu spo­ra gö­nül­den bag­li olan 87 ya­sin­da­ki Hü­se­yin Bag­ci. Be­le­di­ye bi­na­si­nin ikin­ci ka­tin­da uzun yil­lar­dir mu­ha­se­be bü­ro­su bu­lu­nan ve içe­nin en kök­lü es­naf­la­rin­dan bi­ri­si olan Bag­ci, ay­ni za­man­da ken­tin en es­ki fut­bol­cu­la­rin­dan bir ta­ne­si. 60 yil­lik mu­ha­se­be mes­le­gin­den zi­ya­de o tam bir fut­bol tut­ku­nu. Kap­lans­por, Tor­ba­lis­por, Es­nafs­por, Tor­ba­li Genç­ler­bir­li­gi ta­kim­la­ri­nin ol­du­gu dö­nem­ler­de Kap­lans­por­’un en hiz­li oyun­cu­la­rin­dan bi­ri­siy­di. 10 yil bo­yun­ca ta­kim­da sol açik gö­re­vi­ni üst­le­nen ve “Es­ko Hü­se­yin” la­ka­bi­ni alan Hü­se­yin Bag­ci, fut­bol­cu­luk yil­la­rin­dan son­ra yi­ne bu spo­run ya­sa­til­ma­si için 10 yil bo­yun­ca ant­re­nör­lük ve yö­ne­ti­ci­lik gö­rev­le­rin­de bu­lun­du.

E­ZE­LI RA­KIP TI­RES­POR
­ES­KI ani­la­ri­ni pay­la­san Hü­se­yin Bag­ci, o yil­lar­da fut­bo­lun re­ka­be­te da­ya­li bir spor ola­rak ya­pil­di­gi­ni gü­nü­müz­de ise bu isin pa­ray­la ol­du­gu­nu söy­le­di. Tüm maç­la­rin dost­luk için­de ve ke­yif­le oy­nan­di­gi­ni be­lir­ten Bag­ci, “Bi­zim dö­nem­le­ri­miz­de fut­bol maç­la­ri dost­luk de­mek­ti ve re­ka­be­te da­ya­li oy­na­nir­di. Sim­di­ler­de ise ma­lum, pa­ray­la dö­nü­yor bu is­ler. Biz ask­la oy­nar­dik, zevk­le oy­nar­dik, pa­ra ak­li­mi­za bi­le gel­mez­di. Maç­la­ra bi­le ken­di pa­ra­la­ri­miz­la gi­der­dik ço­gu za­man. O yil­lar­da en ates­li maç­la­rin Ti­res­por ile oy­nan­di­gi­ni be­lir­ten Bag­ci, “Bi­zim eze­li ra­ki­bi­miz Ti­re’y­di. On­la­rin maç­la­ri çok ha­ra­ret­li ge­çer­di. Bi­zim ka­le­ci­miz o yil­lar­da Fev­zi idi. Çok iyi bir ka­le­ciy­di ve kar­si ta­kim gol ata­mi­yor­du bir tür­lü. Ka­le­ci­miz de yap­ti­gi ha­re­ket­ler­le on­la­ri tah­rik eder ve ma­çi da­ha da bir ki­zis­ti­rir­di” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web