REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

SBS’­de yan­lis ter­cih yap­ma­yin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
SBS’­de yan­lis ter­cih yap­ma­yin
351 Görüntüleme
17 Temmuz 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

SBS’­de ter­cih sis­te­mi­nin de­gis­me­siy­le bir­lik­te ög­ren­ci­le­ri ve ai­le­le­ri ter­cih te­la­si sar­di. Ter­cih edi­le­cek olan 10 okul, asil ve ye­dek lis­te ola­rak ka­bul edi­li­yor. Kav­ram Ders­ha­ne­si ku­ru­cu­la­rin­dan Çe­tin As­lan, ög­ren­ci­le­ri uyar­di.

8. si­ni­fi bi­ti­ren ög­ren­ci­ler, bu yil li­se ter­cih­le­ri­ni tek lis­te üze­rin­den ya­pa­cak. Se­çi­le­cek 10 okul, ada­yin hem asil hem de ye­dek lis­te­si ola­rak ka­bul edi­le­cek. An­cak ço­gu düz li­se­nin ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüs­me­si ve ter­cih sü­re­si­nin 6 gün­le ki­sit­li ol­ma­si ög­ren­ci­le­ri en­di­se­len­di­ri­yor. Uz­man­lar, okul­la­rin iyi aras­ti­ril­ma­si­ni ve si­ra­la­ma­nin pu­a­ni yük­sek olan­dan ga­ran­ti ola­na dog­ru ya­pil­ma­si­ni tav­si­ye edi­yor. Kav­ram Ders­ha­ne­si’­nin Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan, ter­cih­ler ko­nu­sun­da ög­ren­ci­le­ri ve ve­li­le­ri uyar­di. Reh­ber­lik ser­vis­le­ri­nin üc­ret­siz ola­rak il­çe­de­ki bü­tün ög­ren­ci­le­re ter­cih ko­nu­sun­da yar­dim­ci ol­du­gu­nu be­lir­ten As­lan, ög­ren­ci­le­rin bu hiz­met­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.

­TER­CIH SU­RE­SI SA­DE­CE 6 GUN
­MIL­LI Egi­tim Ba­kan­li­gi (MEB), Se­vi­ye Be­lir­le­me Si­na­vi’­na (SBS) gi­ren 8. si­nif ög­ren­ci­le­ri için li­se ter­ci­hi­ni tek lis­te üze­rin­den yap­ma ku­ra­li ge­tir­di. Es­ki sis­tem­de­ki kar­ma­sa­yi çöz­mek için ge­ti­ri­len bu ye­ni uy­gu­la­ma, ög­ren­ci ve ve­li­le­ri zor du­rum­da bi­rak­ti. Ög­ren­ci­ler kay­dol­mak is­te­dik­le­ri li­se­le­ri 10 ter­cih­te si­ra­la­ya­cak. Bu, ada­yin hem asil hem de ye­dek lis­te­si ola­cak. Ög­ren­ci, ter­cih et­ti­gi okul­lar­dan bi­ri­ne asil ve­ya ye­dek ola­rak yer­le­se­mez­se sis­tem, ada­yi oto­ma­tik ola­rak bir oku­la ka­yit ede­cek. Böy­le­ce ög­ren­ci açik­ta kal­ma­ya­cak. Asil me­se­le ise ög­ren­ci­nin ken­di dü­ze­yi­ne uy­gun bir oku­la yer­le­sip yer­le­se­me­ye­ce­gi. Bu yil ço­gu düz li­se, ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüs­tü­rül­dü. Bu da bü­tün ana­do­lu li­se­le­ri­nin ay­ni ka­li­te­de ol­ma­di­gi an­la­mi­na ge­li­yor. Uz­man­lar, son­ra­dan pis­man­lik ya­san­ma­ma­si için okul­la­rin iyi aras­ti­ril­ma­si ve ter­cih­le­rin en zor olan­dan ga­ran­ti ola­na dog­ru si­ra­lan­ma­si ge­rek­ti­gi­ni be­lir­ti­yor. Sü­re­nin ki­sa­li­gi ise bir bas­ka han­di­kap. Uz­man­la­ra gö­re 1521 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sin­da­ki 6 gün­lük sü­re ada­yin se­çe­ce­gi oku­lu ta­ni­ma­si açi­sin­dan ye­ter­li de­gil.

“­TER­CIH­LE­RI DIK­KAT­LI YA­PIN”
­TOR­BA­LI’­DAN yak­la­sik 6 bin ög­ren­ci­nin gir­di­gi ve son kez ya­pi­lan Se­vi­ye Be­lir­le­me Si­na­vi’n­da, aday­lar 10 ter­cih üze­rin­den yer­les­mek is­te­di­gi okul­la­ri se­çe­bi­le­cek. An­cak ada­yin hem asil ter­cih­le­ri hem de ye­dek ter­cih­le­ri yap­ti­gi bu lis­te üze­rin­den ger­çek­les­ti­ri­le­cek. Ter­cih lis­te­si sa­de­ce bir kez ha­zir­la­na­cak. Onay­la­ma is­le­min­den son­ra de­gis­ti­ri­le­me­ye­cek. Bu nok­ta­da 10 ter­cih­lik lis­te­nin dog­ru si­ra­lan­ma­si bü­yük önem ta­si­yor. Hem asil yer­les­tir­me için hem de de­va­min­da­ki ye­dek yer­les­tir­me­de 10 ter­cih­lik bu lis­te­nin kul­la­ni­la­ca­gi­ni ha­tir­la­tan Kav­ram Ders­ha­ne­si Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan, “Ter­cih­le­rin çok dik­kat­li bir bi­çim­de ya­pil­ma­si ge­re­ki­yor. MEB, ter­cih­ler­le ala­ka­li okul lis­te­le­ri­ni pa­zar­te­si ya­yin­la­ya­cak. Aday­la­rin bu lis­te­le­ri in­ce­le­ye­rek ken­di pu­an­la­ri­na, yüz­de­lik di­lim­le­ri­ne ve ge­nel ba­sa­ri si­ra­la­ri­na en uy­gun okul­la­ri yaz­ma­la­ri la­zim. Bu yil­ki si­na­vin zor ol­ma­si se­be­biy­le pu­an­lar bi­raz düs­tü. Bu ne­den­le pu­an­lar ya­nil­ti­ci ola­bi­lir. Ge­çen yil­ki yüz­de­lik di­lim­le­ri ve ge­nel ba­sa­ri si­ra­la­ma­la­ri­ni baz ala­rak ter­cih ya­pil­ma­si sart” di­ye ko­nus­tu.

BA­SA­RI SI­RA­LA­MA­SI­NA GÖ­RE TER­CIH YA­PIN
­DERS­HA­NE ola­rak il­çe­de­ki bü­tün ög­ren­ci­le­re li­se ve üni­ver­si­te ter­cih­le­ri ko­nu­sun­da yar­dim­ci ol­duk­la­ri­ni ifa­de eden Çe­tin As­lan, ög­ren­ci­le­rin uz­man ki­si­ler­den des­tek al­ma­si ge­rek­ti­gi­ni be­lirt­ti. Ter­cih si­ra­la­ma­si ya­par­ken okul­la­rin çok iyi aras­ti­ril­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­yen As­lan, ög­ren­ci­le­rin ve ve­li­le­rin ana­do­lu li­se­le­ri­nin avan­ta­ji­ni üni­ver­si­te si­na­vi avan­ta­ji ola­rak gör­dük­le­ri­ni ifa­de et­ti. Okul­la­ri ter­cih lis­te­si­ne ek­ler­ken gö­zet­me­le­ri ge­re­ken en önem­li se­yin; okul bes yil­lik­sa ya­ban­ci dil egi­ti­mi, fen­tek­no­lo­ji ba­zin­da fark­li bir ça­lis­ma sek­li ve bu­nun gi­bi ekst­ra özel­lik­le­ri ol­ma­si. Bu özel­lik­ler var­sa ön­ce­lik­le bu okul­la­ri ter­cih et­me­le­ri ge­rek­ti­gi­ni açik­la­yan As­lan, “Yok­sa es­ki sis­tem­de­ki gi­bi okul­lar ara­sin­da bir fark yok. Bu ne­den­le ev­le­ri­ne en ya­kin oku­lu ter­cih et­me­le­ri bi­le da­ha uy­gun ola­cak­tir. Si­ra­la­ma ya­par­ken Tür­ki­ye ba­sa­ri si­ra­la­ma­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­li. 10 ter­cih hak­ki­ni ken­di ba­sa­ri si­ra­la­ma­la­ri­na gö­re de­gil de ge­nel Tür­ki­ye ba­sa­ri si­ra­la­ma­si­na gö­re yap­ma­li­lar” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web