REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Stadyum yeniden insa edilecek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Stadyum yeniden insa edilecek
139 Görüntüleme
23 Şubat 2013 - 7:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Yedi Eylül Stadyumu sil bastan yapilacak. Proje çalismalarinin baslatildigi stad için, Gençlik ve Spor Bakanligi’ndan 665 bin lira ödenek ayrildi. Ayrica, Gençlik ve Spor Ilçe Müdürlügü bünyesinde yaz spor okullari açilacak.

GENÇ­LIK ve Spor Il­çe Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu, Tor­ba­li’­da bu yil için­de de­gi­sik pro­je­le­rin ol­du­gu­nu be­lir­te­rek, spor ala­nin­da ya­pi­la­cak olan ça­lis­ma­lar hak­kin­da bil­gi ver­di. Genç­lik ve Spor Ba­kan­li­gi’­nin bir­çok pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ko­yun­cu, her brans­ta spor­cu sa­yi­si­ni ço­galt­mak is­te­dik­le­ri­ni, ta­lep ol­duk­ça fark­li brans­lar­da egi­tim­ler de ve­ril­di­gi­ni kay­det­ti. Il­çe­nin tek stad­yu­mu olan Ye­di Ey­lül Sta­di’n­da da ça­lis­ma­lar ki­sa za­man son­ra bas­la­ti­la­cak. Ko­nus­ma­sin­da bu­nun müj­de­si­ni de ve­ren Ko­yun­cu, stad­yu­mun bas­tan asa­gi de­gi­se­ce­gi­ni, ye­ni ve mo­dern bir stad ola­ca­gi­ni söy­le­di.

6 YIL SON­RA YE­TER­SIZ
­SON yil­lar­da spor dal­la­rin­da el­de edi­len ba­sa­ri­lar her­ke­sin tak­di­ri­ni ka­za­ni­yor. Ta­ek­won­do, gü­res, kick­boks gi­bi bir­çok dal­dan spor­cu­la­ri­miz dün­ya ge­ne­lin­de de­re­ce­le­re im­za at­ti­lar. Bü­yük ço­gun­lu­gu mad­di si­kin­ti­lar çe­ken ba­sa­ri­li spor­cu­la­rin bir di­ger so­ru­nu ise ça­li­sa­bi­le­cek­le­ri iyi bir spor sa­lo­nu­nun ol­ma­ma­si. Tüm bu si­kin­ti­la­rin mu­ha­ta­bi olan Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu, ku­rum­la­ri­na li­sans­li ola­rak gü­res, vo­ley­bol, bas­ket­bol brans­la­rin­da spor­cu­la­rin ka­yit­li ol­du­gu­nu söy­le­di. “Ku­rum ola­rak eli­miz­den gel­di­gin­ce spor­cu­la­ra yar­dim­ci olu­yo­ruz” di­yen Ko­yun­cu, si­kin­ti­la­ri çöz­me­ye ça­lis­tik­la­ri­ni ve ken­di­le­ri­ne ile­ti­len si­kin­ti­la­ri Genç­lik Spor Il Mü­dür­lü­gü’­ne ilet­tik­le­ri­ni söy­le­di. Mev­cut spor sa­lo­nu­nun sim­di­lik ye­ter­li ol­du­gu­nu söy­le­yen Ko­yun­cu, “S­por sa­lo­nu­muz sim­di­lik ye­ter­li. Sa­lo­nu­muz­da­ki bir­çok ek­sik­li­gi gi­der­dik. Ama nü­fus hiz­la iler­li­yor ve sim­di de­gil­se de 35 yil son­ra yet­me­ye­cek­tir. Ba­zen bi­ze ‘Ne­den spor sa­lo­nu hal­ka açil­mi­yor?’ di­ye si­ka­yet­ler ge­li­yor. Bu sa­lon­lar mü­dür­lü­gü­mü­ze bag­li li­sans­li spor­cu­la­ra açi­lir. Ve spor­cu­la­rin ba­sin­da ant­re­nör ol­ma­dan da ça­lis­ma­la­ri­na izin ve­ril­mez” de­di.

665 BIN LI­RALIK ÖDE­NEK
­HER yag­mur yag­di­gin­da pa­ta­tes tar­la­si­na dö­nen Ye­di Ey­lül Stad­yu­mu’­nun aki­be­ti­nin ne ola­ca­gi ko­nu­su­na da de­gi­nen Erol Ko­yun­cu, spor­se­ver­le­re ve Tor­ba­li hal­ki­na müj­de­yi ve­re­rek, sa­ha­nin sil bas­tan de­gis­ti­ri­le­ce­gi­ni söy­le­di. Bir dö­nem Ege Böl­ge­si’­nin en göz­de sa­ha­la­rin­dan bi­ri olan Tor­ba­li Ye­di Ey­lül Sta­di’­nin ye­ni­len­me­si için 665 bin TL öde­ne­gin ay­ril­di­gi­ni be­lir­ten Ko­yun­cu, “S­tad­yum için öde­nek­ler ay­ril­di. Ze­mi­nin­den tri­bün­le­ri­ne ka­dar sil bas­tan ye­ni­le­ne­cek. Kar­si ta­ra­fa tri­bün ya­pi­la­bi­lir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web