Büyük Torbalı

Suyun önemi 20 kisiye anlatildi!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Suyun önemi 20 kisiye anlatildi!
232 Görüntüleme
23 Mart 2013 - 7:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Binlerce çiftçiyi ilgilendiren panele tek bir çiftçinin bile katilmamasi tepkilere neden oldu. Küçük Menderes Havzasi Sürdürülebilir Su Yönetimi Paneli’nde konusmacilar bos koltuklara seslendi.

­VAH­SI su­la­ma­nin önü­ne ge­çe­bil­mek için ye­ral­ti su­la­ri­na sa­yaç ta­kil­ma­si ka­ra­ri, geç­ti­gi­miz ay­lar­da Tor­ba­li’­da bü­yük tep­ki­le­re ne­den ol­mus­tu. Zi­ra­at Oda­si Bas­ka­ni Mu­rat Us­lu bas­ta ol­mak üze­re, bir­çok çift­çi ta­ra­fin­dan olum­suz kar­si­lan­mis­ti. Dün ise bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak ol­duk­ça önem­li bir pa­nel ger­çek­les­ti­ril­di. 22 Mart Dün­ya Su Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­min­da TM­MOB Kim­ya Mü­hen­dis­le­ri Oda­si’­nin ön­der­li­gin­de Kü­çük Men­de­res Hav­za­si Sür­dü­rü­le­bi­lir Su Yö­ne­ti­mi Pa­ne­li dü­zen­len­di. Yak­la­sik ola­rak 10 bi­nin üze­rin­de çift­çi­nin bu­lun­du­gu il­çe­de, bu top­lan­ti­ya ka­ti­lan­la­rin sa­yi­si ise 20­’yi geç­me­di. Top­lan­ti­da ko­nus­ma­ci­lar di­sin­da kim­se yok­tu. Da­ha ön­ce­den Tor­ba­li Be­le­di­ye­si, Il­çe Ta­rim Mü­dür­lü­gü ve Zi­ra­at Oda­si Bas­kan­li­gi’n­ca or­tak ka­rar alin­ma­si­na rag­men hiç­bir yet­ki­li ki­si ka­til­ma­di.

­TOP­LAN­TI VAR, ÇIFT­ÇI TEM­SIL­CI­SI YOK
­OL­DUK­ÇA önem­li ko­nu­la­rin ko­nu­sul­du­gu pa­ne­le Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, Iz­mir Va­li­li­gi Çev­re Se­hir­ci­lik Il Mü­dür­lü­gü Çev­re De­ne­tim Su­be Mü­dü­rü Sük­ran Nur­lu, Ti­ca­ret Oda­si Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, TM­MOB Kim­ya Mü­hen­dis­le­ri Oda­si Çev­re Ko­mis­yo­nu Bas­ka­ni Er­dinç Iki­zog­lu, Ege Böl­ge­si Su­be Bas­ka­ni Sa­a­det Çag­lin, DSI 2. Böl­ge Mü­dür­lü­gü Ye­ral­ti Su­la­ri Bas Mü­hen­di­si Er­tan Ko­za­nas­mas, Ta­rim­sal Eko­no­mi Bas Mü­hen­di­si Ah­met To­mar, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si IZ­SU Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ham­di Al­pas­lan ve Iz­mir Zi­ra­at Oda­si Bas­kan Ve­ki­li Ha­san Ali Al­be­yog­lu ka­til­di. Ye­ral­ti su­la­ri ve su ta­sar­ru­fu gi­bi ko­nu­la­rin ko­nu­sul­du­gu pa­nel­de ye­ral­ti su­la­ri­nin öne­mi, kul­la­ni­mi, dün­ya­da­ki su mik­ta­ri, su­lar­dan na­sil ta­sar­ruf edi­le­bi­le­ce­gi, ne gi­bi ön­lem­le­rin alin­ma­si ge­rek­ti­gi ve su sa­yaç­la­ri­nin ta­kil­ma­sin­da­ki has­sa­si­yet gi­bi ol­duk­ça önem­li ko­nu­lar­da pay­la­sim ya­pil­di.

­ÇI­NAR, KO­NUK­LAR­DAN ÖZUR DI­LE­DI
­TI­CA­RET Oda­si Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, sa­lo­nun bos ol­ma­sin­dan do­la­yi ko­nuk­lar­dan özür di­le­ye­rek ka­ti­lim ol­ma­ma­si­na tep­ki gös­ter­di. Çinar, “Ziraat Odasinin çiftçileri bu salonu tasimasi gerekirdi.  On­lar adi­na ka­ti­lim­ci­la­ri­miz­dan özür di­li­yo­rum” de­di.

­Su­yun ka­de­ri tar­ti­sil­di
22 Mart Dün­ya Su Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­min­da, dün Tor­ba­li’­da Kü­çük Men­de­res Hav­za­si Sür­dü­rü­le­bi­lir Su Yö­ne­ti­mi Pa­ne­li dü­zen­len­di. Pa­ne­le Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, Iz­mir Va­li­li­gi Çev­re Se­hir­ci­lik Il Mü­dür­lü­gü Çev­re De­ne­tim Su­be Mü­dü­rü Sük­ran Nur­lu, Ti­ca­ret Oda­si Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, TM­MOB Kim­ya Mü­hen­dis­le­ri Oda­si Çev­re Ko­mis­yon Bas­ka­ni Er­dinç Iki­zog­lu, Ege Böl­ge Su­be Bas­ka­ni Sa­a­det Çag­lin, DSI 2. Böl­ge Mü­dür­lü­gü Ye­ral­ti Su­la­ri Bas Mü­hen­di­si Er­tan Ko­za­nas­mas, Ta­rim­sal Eko­no­mi Bas Mü­hen­di­si Ah­met To­mar, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si IZ­SU Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ham­di Al­pas­lan ve Iz­mir Zi­ra­at Oda­si Bas­kan Ve­ki­li Ha­san Ali Al­be­yog­lu ka­til­di. Ta­rim­da ve sa­na­yi­de su kul­la­ni­mi­na dik­kat çe­ki­len pa­ne­le Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’n­den, Zi­ra­at Oda­si’n­dan ve çift­çi­ler­den kim­se ka­til­ma­di.

­ÇAG­LIN: SU­YU YÖ­NE­TEN KA­NUN­LAR YOK
­PA­NE­LIN açi­lis ko­nus­ma­si­ni ger­çek­les­ti­ren TM­MOB Kim­ya Mü­hen­dis­le­ri Oda­si Ege Böl­ge­si Su­be Bas­ka­ni Sa­a­det Çag­lin, su­yun ta­rim­da, sa­na­yi­de ve in­san ya­sa­min­da ha­ya­ti önem ta­si­di­gi­ni be­lirt­ti. Ko­nus­ma­sin­da dün­ya nü­fu­su­nun art­ti­gi­na dik­kat çe­ken Çag­lin, kü­re­sel isin­ma­ya bag­li ik­lim de­gi­sik­lik­le­ri ya­san­di­gi­ni, su­yun yer­yü­zün­de­ki da­gi­li­mi ve kul­la­nim sek­li­nin su ile il­gi­li cid­di so­run­la­ri or­ta­ya çi­kar­di­gi­ni söy­le­di. “Bir­les­mis Mil­let­ler (BM) Çev­re Prog­ra­mi’­na gö­re dün­ya­da 1400 mil­yon ki­lo­met­re­küp su bu­lun­mak­ta­dir” di­yen Çag­lin, “Bu su­yun yüz­de 97,5­’i tuz­lu su, yüz­de 2,5­’i ise tat­li su­dur. Tat­li su­la­rin yüz­de 69,5­’i ku­tup­lar­da bu­zul ola­rak ve­ya don­mus top­rak ta­ba­ka­sin­da bu­lun­mak­ta­dir. Tat­li su­la­rin yüz­de 30,01­’i yer al­ti su­yu, ka­lan yüz­de 0,4’­lük bö­lü­mü ise yü­zey ve at­mos­fer su­la­ri­ni olus­tur­mak­ta­dir. Dün­ya­da kul­la­ni­lan su­yun ise yüz­de 85­’i­ni nü­fu­sun yüz­de 12’­si tü­ket­mek­te­dir. Bu yüz­de 12’­nin de üçün­cü dün­ya ül­ke­le­rin­de ya­sa­ma­di­gi asi­kar­dir. Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ne rag­men ha­len su­yu yö­ne­ten tek bir çer­çe­ve ka­nu­nu­muz bu­lun­mu­yor” de­di.

­ÇI­NAR: BU SA­LO­NUN DO­LU OL­MA­SI GE­RE­KIR­DI
­DA­HA son­ra kür­sü­ye çi­kan Ti­ca­ret Oda­si Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, ko­nuk­la­ra slayt­lar es­li­gin­de Tor­ba­li hak­kin­da bil­gi su­nu­mu ger­çek­les­tir­di. “Top­lan­ti­ya, be­le­di­ye ve Zi­ra­at Oda­si’­nin da ka­til­ma­si plan­lan­mis­ti” di­ye­rek söz­le­ri­ne bas­la­yan Çi­nar, pa­ne­le hiç­bir tem­sil­ci­nin ka­til­ma­ma­si­ni eles­tir­di. “Bu du­rum be­ni il­çem adi­na üz­dü. Su­yun en pa­ha­li tü­ke­ti­len ala­ni ola­rak Zi­ra­at Oda­si’­nin çift­çi­ler­le bir­lik­te bu sa­lo­nu ta­sir­ma­si ge­re­kir­di ve ay­ni za­man­da be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin bu sa­lon­da yer al­ma­si ge­rek­liy­di. On­lar adi­na ka­ti­lim­ci­la­ri­miz­dan özür di­li­yo­rum” de­di. Ko­nus­ma­sin­da su­yun in­san­lik için öne­mi­ni de de­gi­nen Çi­nar, “Su­ya yön ve­ren ku­rum­la­rin bir an ön­ce su is­ra­fi­ni ön­le­ye­cek çö­züm­le­ri üret­me­le­ri ge­re­kir” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­di.

“­TOP­RAK­LA­RI­MIZ BIT­ME NOK­TA­SI­NA GEL­DI”
­PA­NEL­DE bir ko­nus­ma da Iz­mir Zi­ra­at Oda­si Bas­kan Ve­ki­li Ha­san Ali Al­be­yog­lu ya­pa­rak ta­rim­ci­lik­ta su­yun öne­mi­ne de­gin­di. Ta­rim­da ya­sa­nan si­kin­ti hak­kin­da bil­gi ve­ren Al­be­yog­lu, “Biz­ler 1986 yi­li­na ka­dar Kü­çük Men­de­res için­de­ki mev­cut kay­nak­lar­dan su içe­bi­len in­san­lar­dik. Biz­ler kay­nak­la­ri­mi­zi vah­si­ce kul­lan­mis ola­bi­li­riz. Vah­si su­la­ma­dan dam­la­ma su­la­ma­ya aci­len ge­çil­me­si ge­re­kir. Bu­nun yay­gin­las­ti­ril­ma­si ge­re­kir. Dev­let bu­nun­la il­gi­li tes­vik­ler ve­ri­yor. Ama as­lin­da dam­la­ma su­la­ma sis­te­mi­nin yay­gin­las­ma­si için bu­nu dev­le­tin be­da­va da­git­ma­si ge­re­kir. Kul­lan­di­gi­miz kim­ya­sal güb­re­ler top­rak­la­ri­mi­zi bit­me nok­ta­si­na ge­tir­di. Bu an­lam­da su ko­nu­sun­da biz­le­rin üze­ri­ne dü­sen gö­rev­ler ne­ler­se yap­ma­ya ha­zi­riz. Vah­si su­la­ma­yi ön­le­mek için sa­yaç ta­kil­ma­si­na kar­si de­gi­lim. Bu­nun ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ve su­la­rin ko­run­ma­si ge­re­kir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web