Büyük Torbalı

Tarihin koruyucusu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tarihin koruyucusu
299 Görüntüleme
28 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­ÖZ­BEY Ma­hal­le­si ile Ye­ni­köy ara­sin­da bu­lu­nan Met­ro­po­lis An­tik Kent’­te bek­çi­lik ya­pan Mu­zaf­fer Tas­can, ge­ce gün­düz de­me­den, ka­zi ala­ni­ni ko­ru­yor. 1996 yi­lin­da ka­zi­lar­da is­çi ola­rak ça­li­san Tas­can, 7 yil ön­ce Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan bek­çi ola­rak ise alin­di. 17 yil­dir Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’n­de ça­li­san Mu­zaf­fer Tas­can, bir­çok de­ger­li ar­ke­o­log­la ça­lis­ma fir­sa­ti bul­du­gu­nu, za­man içe­ri­sin­de ta­ri­he kar­si il­gi­si­nin olus­tu­gu­nu ifa­de et­ti. Tas­can, “Yil­la­rim ar­ke­o­log­lar­la geç­ti. Her ka­zi dö­ne­min­de ben de on­lar gi­bi ‘A­ca­ba ye­ni bir eser bu­lu­nur mu?’ di­ye he­ye­can­la­ni­yor­dum” di­ye ko­nus­tu.

­KA­ZI­LAR ÖNU­MUZ­DE­KI AY BAS­LI­YOR
2500 yil­lik bir geç­mi­se sa­hip olan Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’n­de ilk ka­zi­lar, 1989 yi­lin­da bas­la­til­di. 2013 yi­li ka­zi dö­ne­mi önü­müz­de­ki ay­dan iti­ba­ren bas­la­ya­cak. Ya­pi­lan ka­zi­lar­da, kent do­ku­su­nu olus­tu­ran ya­pi­lar ve me­kan­lar bu­lun­du. Ça­lis­ma­lar si­ra­sin­da, se­ra­mik, sik­ke, cam, mi­ma­ri par­ça­lar, fi­gür­ler, hey­kel­ler, ke­mik ve fil­di­si eser­ler ile ma­den eser­ler­den olu­san 10 bi­nin üze­rin­de eser gün yü­zü­ne çi­ka­ril­di. Ka­zi­lar­da el­de edi­len eser­ler, Iz­mir Ta­rih ve Sa­nat Mü­ze­si, Iz­mir Ar­ke­o­lo­ji Mü­ze­si ve Efes Mü­ze­sin­de ser­gi­le­ni­yor. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­li­gi adi­na yü­rü­tü­len, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ve Sa­ban­ci Vak­fi’­nin da spon­sor ol­du­gu ka­zi­lar­da, sim­di­ye ka­dar ti­yat­ro, mec­lis bi­na­si, iki bü­yük Ro­ma ha­ma­mi, mo­za­ik­li ga­le­ri­ler, sa­lon­lar, spor alan­la­ri (Pa­la­est­ra), Sto­a, mer­mer av­lu­lu ev­ler, cad­de­ler, ba­sa­mak­li so­kak­lar or­ta­ya çi­ka­ril­di. Ka­zi­lar­da el­de edi­len ya­zit­lar, hey­kel­ler, sik­ke­ler, cam ve se­ra­mik ob­je­ler bu­lun­du.

‘­HER KA­ZI DÖ­NE­MIN­DE HE­YE­CAN­LA­NI­YO­RUM’
­TUR­KI­YE’­NIN en önem­li an­tik kent mer­kez­le­rin­den bi­ri olan ve 160 dö­nüm­lük bir ala­na sa­hip Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­nin gü­ven­li­gi ise Ye­ni­köy­lü Mu­zaf­fer Tas­can­’a ema­net. Tam 17 yil ön­ce is­çi ola­rak bas­la­di­gi ka­zi­lar­da sim­di, ken­tin ko­ru­ma­li­gi­ni ya­pan Tas­can, ça­lis­ti­gi yil­lar bo­yun­ca bir­çok önem­li ese­rin gün yü­zü­ne çi­kar­til­ma­si­na sa­hit ol­du­gu­nu be­lirt­ti. Tas­can, bu eser­le­rin kay­bol­ma­ma­si için va­tan­das­la­ri sü­rek­li uyar­di­gi­ni be­lir­te­rek, “Yil­lar­dir bu­ra­da ça­li­si­yo­rum ve ade­ta ta­ri­hin ye­ni­den do­gu­su­na sa­hit olu­yo­rum. Her ka­zi dö­ne­mi, bu­ra­ya ge­len ög­ren­ci ar­ka­das­lar için ol­du­gu ka­dar be­nim için­de he­ye­can ve­ri­ci. ‘A­ca­ba bu yil ne çi­kar­ti­la­cak?’ di­ye me­rak edi­yo­rum. Ge­ce gün­düz de­me­den böl­ge­nin gü­ven­li­gi­ni sag­li­yo­rum. Va­tan­das­la­rin, ta­ri­he za­rar ver­me­si­ni en­gel­li­yo­rum. Bu ta­ri­hi alan hem Tor­ba­li’­nin hem de Tor­ba­li­li­la­rin ge­le­ce­gi­ni olus­tu­ru­yor. Bu yüz­den ta­ri­he say­gi duy­ma­li­yiz”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web