Büyük Torbalı

Tarim politikasina sert elestiri

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tarim politikasina sert elestiri
209 Görüntüleme
21 Mart 2013 - 7:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 MHP Yönetim Kurulu Uyesi Kamil Özlü, dün yaptigi basin açiklamasinda AK Parti’nin tarim politikalarini sert bir dille elestirdi.  Özlü, iktidarin tarim politikasinin çöktügünü söyledi.

MHP Tor­ba­li Il­çe Bas­kan­li­gi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Uye­si ve Ta­rim ve Çift­çi­ler Ko­mis­yo­nu Bas­ka­ni Ka­mil Öz­lü, dün bir açik­la­ma ya­pa­rak AK Par­ti Hü­kü­me­ti’­nin ta­rim po­li­ti­ka­la­ri­ni eles­tir­di. Açik­la­ma­sin­da hay­van­ci­lik sek­tö­rü­nün çök­tü­gü­nü ve üre­ti­ci­le­rin ka­ra ka­ra dü­sün­dü­gü­nü be­lir­ten Öz­lü, eki­len Her ürü­nün tar­la­da kal­di­gi­ni ve ya­pi­lan mas­raf­la­rin kar­si­la­na­ma­di­gi­ni söy­le­di. “AKP’­nin ta­rim po­li­ti­ka­si so­nu­cu köy­ler ve köy­lü­ler ken­di ka­der­le­ri­ne terk edil­mis­tir” di­yen Öz­lü, “Zi­ra­at Ban­ka­si’­nin çift­çi­le­re ye­ter­li kre­di ver­me­me­sin­den do­la­yi ya­ban­ci ser­ma­ye­li ban­ka­lar­dan kre­di alan çift­çi­le­rin ara­zi­le­ri ya­ban­ci­la­rin eli­ne geç­ti. AKP kur­ban­lik ko­yun ola­rak çift­çi­yi seç­ti­gi için üre­ti­ci ha­ciz­le kar­si kar­si­ya kal­mis­tir. Ta­rim po­li­ti­ka­la­ri­nin ye­ter­siz­li­gi, üre­ti­le­nin sa­ti­la­ma­di­gi ama üre­tim ma­li­yet­le­ri­nin de yil­dan yi­la çok hiz­li bir se­kil­de art­ti­gi bu sek­tör, ma­a­le­sef kü­çük üre­ti­ci­nin bit­ti­gi di­ger­le­ri­nin de sal­lan­di­gi bir en­kaz ha­li­ne gel­mis­tir” de­di.

“10 KI­LO SA­LA­TA­LI­GA 1 FI­DAN ALA­MI­YO­RUZ”
­TUR­KI­YE’­NIN ma­zo­tun en pa­ha­li ol­du­gu ül­ke ko­nu­mun­da ol­du­gu­nu be­lir­ten Ka­mil Öz­lü, “1 lit­re zey­tin­ya­gi ile 1 lit­re ma­zot ala­mi­yo­ruz. An­cak ya­ti­niz var­sa 1 lit­re ma­zo­tu 1,5 li­ra­dan ala­bi­li­yor­su­nuz. Onun için trak­tö­rü olan çift­çi­le­re tav­si­ye­miz, ma­ri­na­la­ra gi­dip yat ma­zo­tu al­mak ola­cak. Urü­nü pa­ra et­me­yen çift­çi, AKP Hü­kü­me­ti’­ne tep­ki ola­rak ürün­le­ri­ni yol­la­ra dö­kü­yor. Bu da AKP Hü­kü­me­ti’­nin ta­rim po­li­ti­ka­si­nin if­las et­ti­gi­nin gös­ter­ge­si­dir. AKP sa­ye­sin­de gir­di ma­li­yet­le­ri­nin hi­zi­na çift­çi­mi­zin ve hay­van ye­tis­ti­ri­ci­le­ri­nin ye­tis­me­si müm­kün de­gil­dir. Bun­da­ki en bü­yük et­men, ta­rim­sal gir­di­le­rin ve zi­rai to­hu­mun di­sa ba­gim­li ol­ma­si ve ma­zot­ta dün­ya­nin en pa­ha­li ma­zo­tu­nu kul­lan­ma­miz­dir. Tüm bun­la­rin kar­si­sin­da AKP ik­ti­da­ri­nin ta­ri­ma su ka­dar des­tek ver­dik bu ka­dar des­tek ver­dik de­me­si­ne an­cak   gü­lü­nür” de­di.

­“­KÖY­LU­LER KEN­DI KA­DE­RI­NE TERK EDI­LI­YOR”

KA­MIL Öz­lü açik­la­ma­si­nin de­va­min­da, çift­çi­le­rin 10 yil ön­ce ka­zan­dik­la­ri pa­ra­yi AKP Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de ka­zan­ma im­ka­ni ol­ma­di­gi­ni, güb­re, ma­zot ve ilaç gir­di­le­ri­nin yil­dan yi­la art­ma­si­na rag­men ürün fi­yat­la­ri­nin düs­tü­gü­nü ve ban­ka­ya olan kre­di borç­la­ri­ni öde­ye­me­dik­le­ri için ha­ciz­le kar­si kar­si­ya kal­dik­la­ri­ni söy­le­di. Öz­lü, “Köy Hiz­met­le­ri kal­di­ril­di ve il özel ida­re­le­ri­ne dev­re­dil­di. Sim­di il özel ida­re­le­ri de ka­pa­ni­yor, köy­ler ma­hal­le­ye dö­nüs­tü. Köy­ler ve köy­lü­ler ka­de­ri­ne terk edi­li­yor. Ba­kan­lik yok, özel ida­re yok, be­le­di­ye za­ten ‘Ben se­hir­ci­yim’ di­ye­cek. Si­nir­la­ri da ge­nis­le­te­lim di­yor­su­nuz. Bir ‘köy­lü­nün ca­ni çik­sin’ de­me­di­gi­niz kal­di! Ta­rim ol­ma­sa, hay­van­ci­lik ol­ma­sa, or­man isi ol­ma­sa köy­lü ne ya­pa­cak? Ney­le ge­çi­ne­cek? Kö­yü yok edi­yor­su­nuz, köy­lü­yü de ka­de­riy­le bas­ba­sa bi­ra­ki­yor­su­nuz” seklinde konusarak sözlerini noktaladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web