Büyük Torbalı

Terzi Celal 40 yili devirdi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Terzi Celal 40 yili devirdi
291 Görüntüleme
05 Mart 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Torbali’nin taninmis esnaflarindan olan ‘Terzi Celal’ lakapli Celal Kildan, esnaflikta tam 42 yili geride birakti. Simdilerde bijuteri ve parfümeri satisi yapan Kildan, seçim tahminleriyle de dikkat çekiyor

‘­TER­ZI Ce­lal’ la­kap­li Ce­lal Kil­dan, es­naf­lik ha­ya­tin­da tam 42 yi­li de­vir­di. 12 ya­sin­day­ken, Iz­mir­’in mes­hur ter­zi­le­rin­den olan Hak­ki Tos­ya­li’­nin ya­nin­da ter­zi­li­gi ög­re­nen Kil­dan, uzun yil­lar bo­yun­ca bu mes­le­gi Tor­ba­li’­da ic­ra et­ti. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hi­tap eden Ter­zi Ce­lal 35 yil­lik mes­le­gi­ni ise, tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te bü­yü­yen ha­zir gi­yim sek­tö­rü yü­zün­den bi­rak­mak zo­run­da kal­di. Kil­dan, teks­til sek­tö­rü­nün tek­no­lo­ji des­tek­li bü­yü­me­siy­le bir­lik­te, ter­zi­li­gin de yir­tik, sö­kük is­le­ri­ne ka­dar düs­tü­gü­nü be­lirt­ti. 11 yil­dir bi­ju­te­ri, par­fü­me­ri ve he­di­ye­lik es­ya sa­tan Ce­lal Kil­dan, se­çim­ler ön­ce­sin­de yap­ti­gi tah­min­ler­le de il­çe si­ya­se­ti­nin te­mel tas­la­rin­dan bi­ri­ni olus­tu­ru­yor.

­TER­ZI­LI­GI IZ­MIR’­DE ÖG­REN­DI
63 ya­sin­da­ki Ce­lal Kil­dan il­ko­kul egi­ti­mi­ni ta­mam­la­dik­tan son­ra, ter­zi Hak­ki Tos­ya­li’­nin ya­nin­da çi­rak ola­rak ise bas­la­di. 8 yil bo­yun­ca bu­ra­da ça­li­san ve mes­le­gi en in­ce ay­rin­ti­la­ri­na ka­dar ög­re­nen Kil­dan, va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­tik­tan son­ra, Ar­kat­li Çar­si­si’n­da ken­di is ye­ri­ni aç­ti. Ki­sa sü­re­de ta­ni­nan bir ter­zi ha­li­ne ge­len Ce­lal Kil­dan­’in ög­ret­me­nin­den dok­to­ru­na, çift­çi­sin­den is ada­mi­na, is­çi­sin­den es­na­fi­na ka­dar her ke­sim­den müs­te­ri­si bu­lu­nu­yor­du. O yil­lar­da ter­zi­li­gin çok po­pü­ler bir mes­lek ol­du­gu­nu vur­gu­la­yan Kil­dan, “Ter­zi­lik, bi­rin­ci si­nif bir mes­lek da­liy­di. Yil­la­ri­mi bu mes­le­ge ver­dim. O dö­nem­ler de is­le­rim ga­yet gü­zel­di. In­san­lar, ge­nel­lik­le ta­kim el­bi­se dik­tir­me­ye ge­lir­di. Bu ne­den­le, ter­zi­lik çok göz­de bir mes­lek­ti ve in­san­lar da ço­cuk­la­ri­ni çi­rak ola­rak gön­der­mek is­ter­di” de­di.

­TER­ZI­LER SÖ­KUK DI­KE­REK GE­ÇI­NI­YOR
­AR­KAT­LI Çar­si­si’n­da­ki ken­di dük­ka­nin­da uzun yil­lar ter­zi­lik ya­pan Kil­dan, ter­zi­li­gin ar­tik rag­bet gör­me­me­si ne­de­niy­le mes­lek de­gis­tir­me­ye ka­rar ver­di. 4 yil bo­yun­ca hem ter­zi­lik hem de he­di­ye­lik es­ya sa­ti­si­ni bir ara­da yü­rü­ten Kil­dan, da­ha son­ra ta­ma­men he­di­ye­lik es­ya, bi­ju­te­ri ve par­fü­me­ri sa­ti­si yap­ma­ya bas­la­di. Ter­zi­lik yap­ti­gi yil­lar­da, il­çe­de 35 ta­ne ter­zi bu­lun­du­gu­nu ifa­de eden Ter­zi Ce­lal: “O yil­lar­da nü­fus çok az­di. Sim­di­ler­de nü­fus 130 bi­ni geç­ti ve 10 ta­ne ter­zi var. Ama 130 bin ki­si bu ter­zi­lik mes­le­gi­ni ayak­ta tut­ma­ya yet­mi­yor. Mes­lek iyi­ce bit­ti. Ter­zi­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mi sa­de­ce sö­kük di­kip, pa­ça ki­sal­ta­rak ge­çi­ni­yor. Ha­zir gi­yim sek­tö­rü ade­ta pi­ya­sa­yi ele ge­çir­di” di­ye ko­nus­tu. Ter­zi Ce­lal, sim­di­ler­de Mi­ma­rog­lu Is Ha­ni’­nin al­tin­da Hü­se­yin Ye­ner Cad­de­si üze­rin­de Si­me­na Par­fü­me­ri, Bi­ju­te­ri ve He­di­ye­lik Es­ya dükkâ­ni­ni is­le­ti­yor.
“SI­YA­SE­TI KENDINIZE GÖRE YAPMAYIN”
­

­ES­NAF­LIK­TA 40 yi­li de­vi­ren Ce­lal Kil­dan, si­ya­set ön­ce­sin­de yap­ti­gi se­çim tah­min­le­riy­le de dik­kat çe­ki­yor. Il­ginç de­ger­len­dir­me­le­ri ve sap­ta­ma­la­ri ile il­çe si­ya­se­ti­nin sey­ri­ni be­lir­le­yen Kil­dan, “Si­ya­se­ti ça­rik­li Er­kan­i Harp­li­ler­den ög­ren­dim. Her­kes si­ya­se­ti ken­di­ne gö­re yap­ma­sin. Tor­ba­li’­nin 130 bin nü­fu­su var. Her­kes bu­nu göz önü­ne al­sin. He­sa­bi­mi­zi ken­di­mi­ze gö­re de­gil, hal­ka gö­re ya­pa­riz. Se­çim­le­re da­ha çok uzun bir za­man var, za­ma­ni gel­di­gin­de ge­re­gi­ni söy­le­riz. Se­çim tah­min­le­ri­mi, ada­ya gö­re de­gil hal­kin nab­zi­ni tu­ta­rak ve­ri­yo­rum. En dog­ru­su­nu va­tan­das bi­lir” de­di. Son gün­ler­de So­för­ler Oda­si se­çim­le­ri için ye­ge­ni Os­man Kil­dan­’in gün­de­me gel­me­si ko­nu­su­na da de­gi­nen Ce­lal Kil­dan, “Gü­nes bal­çik­la si­van­maz. Her­kes se­çil­di­gi alan­la il­gi­len­sin” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web