Büyük Torbalı

Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­gi ­bir so­ruy­la kaç­ti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­gi ­bir so­ruy­la kaç­ti
881 Görüntüleme
13 Temmuz 2013 - 8:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ugur Dershanesi ögrencileri SBS’ye damga vurdu. Kazimpasa ögrencisi Mertcan Asgün ve Cengiz Topel ögrencisi Alper Yavuz, Türkiye birinciligini yanlis yanit verdikleri bir soruyla kaçirdi.

SE­VI­YE Be­lir­le­me Si­na­vi (SBS) so­nuç­la­ri dün ge­ce ya­ri­si açik­lan­di. So­nuç­lar Mil­li Egi­tim Ba­kan­li­gi in­ter­net si­te­sin­den ög­ren­ci­le­re du­yu­rul­du. Ög­ren­ci­ler, dün ge­ce ya­ri­si 00.01’­den iti­ba­ren meb.­gov.tr ve http:/­/o­ges.­meb.­gov.tr in­ter­net ad­re­sin­den si­nav so­nuç­la­ri­na ula­sa­bil­di. Açik­la­nan so­nuç­lar, Tor­ba­li’­da­ki ög­ren­ci­le­rin ne ka­dar ba­sa­ri­li ol­du­gu­nu bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di. SBS’­ye dam­ga vu­ran Ugur Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­le­rin­den Mert­can As­gün ve Al­per Ya­vuz, 100 so­ru­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­ne yan­lis ce­vap ver­di. Mert­can As­gün yer­les­tir­me pu­a­ni­na gö­re Tor­ba­li bi­rin­ci­si olur­ken, Al­per ise ikin­ci ol­du. SBS8 pu­a­ni­na gö­re ise Al­per bi­rin­ci, Mert­can ikin­ci ol­du. So­nuç­la­ra gö­re Mert­can Iz­mir 14.’­sü ve Tür­ki­ye 239.’­su ol­du.

­“LYS’­DE­KI BA­SA­RI­YI SBS’­DE DE SUR­DUR­DUK”
­U­GUR Ders­ha­ne­si’n­den Mert­can As­gün al­di­gi ba­sa­ri­li so­nuç, ders­ha­ne yö­ne­ti­mi­ni se­vin­dir­di. Mert­can­’in di­sin­da Al­per Ya­vuz da ol­duk­ça önem­li bir ba­sa­ri­ya im­za at­ti. Mert­can gi­bi sa­de­ce bir so­ru­ya yan­lis ce­vap ve­ren Ya­vuz, 489,689 or­ta­ög­re­ti­me yer­les­tir­me pu­a­ni ile Iz­mir’­de 74. ol­du. Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si 80. Yil Or­ta­o­ku­lu ög­ren­ci­le­rin­den Mus­ta­fa Cö­mert de 482,701 pu­a­niy­la de­re­ce­ye gi­ren isim­ler ara­sin­da yer al­di. LYS’­de ol­du­gu gi­bi SBS’­de de ba­sa­ri­li bir so­nuç el­de et­tik­le­ri­ni ifa­de eden Ugur Ders­ha­ne­si Egi­tim Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, “SBS’­de de çok ba­sa­ri­li so­nuç­lar el­de et­tik. Ög­ren­ci­le­ri­mi­zi ve ög­ret­men ar­ka­das­la­ri­mi teb­rik edi­yo­rum. LYS’­de­ki ba­sa­ri­mi­zi SBS’­de de sür­dür­dük. Tor­ba­li’­nin egi­tim çi­ta­si­ni yük­selt­me­ye de­vam ede­ce­giz” de­di.

­KAV­RAM, BA­SA­RI­YA DE­VAM
20122013 Egi­tim­Ög­re­tim Yi­li’n­da ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te açan Kav­ram Ders­ha­ne­si de al­di­gi ba­sa­ri­lar­la dik­kat çe­ki­yor. YGS’­de Tor­ba­li ge­ne­lin­de cid­di so­nuç­lar el­de eden Kav­ram Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­le­ri, SBS’­de de iyi so­nuç­la­ra im­za at­ti. Se­fi­ka Ak­man, 460,184 pu­an ala­rak ders­ha­ne bi­rin­ci­si ol­du. Iz­mir’­de ilk bin ög­ren­ci ara­si­na gi­ren Ak­man­’in ya­ni si­ra Hü­se­yin Özel ve Irem Du­rum da 430 ba­raj pu­a­ni­ni geç­ti. Ders­ha­ne­nin Ku­ru­cu Mü­dü­rü Çe­tin As­lan, “Ilk yi­li­miz­da çok gü­zel so­nuç­lar al­di ög­ren­ci­le­ri­miz. Ki­sa sü­re­de ya­ka­la­di­gi­miz bu ba­sa­ri ge­le­cek adi­na umut ve­ri­yor. He­de­fi­miz, ge­le­cek yil­lar­da bi­rey­sel ve kit­le­sel alan­da da­ha ba­sa­ri­li so­nuç­lar el­de et­mek” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web