Büyük Torbalı

Umutlar yeserdi, herkes üzerine düseni yapsin

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Umutlar yeserdi, herkes üzerine düseni yapsin
253 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­BDP’nin çiçegi burnunda Ilçe Es Baskani Hüsnü Koyuncu, gazetemize çarpici açiklamalarda bulundu. Baris sürecini degerlendiren Ilçe Es Baskani Hüsnü Koyuncu, herkesin baris sürecinde elini tasin altina koymasi gerektigini söyleyip kamuoyundan destek istedi

BA­RIS ve De­mok­ra­si Par­ti­si (BDP) Tor­ba­li Il­çe Tes­ki­la­ti, ön­ce­ki gün 2. Ola­ga­nüs­tü Kong­re­si’­ni yap­ti. Par­ti­si­nin il­çe bas­kan­li­gi­na ög­ret­men emek­li­si Hüs­nü Ko­yun­cu ge­ti­ri­lir­ken, bas­kan yar­dim­ci­li­gi­na ise Gül­can Ki­zil­dag se­çil­di. 1956 Kars do­gum­lu olan Ko­yun­cu, dün ga­ze­te­mi­ze ver­di­gi rö­por­taj­da ol­duk­ça önem­li me­saj­lar ver­di. Par­ti­le­ri­nin 2014 Ye­rel Se­çim­le­ri’n­de be­le­di­ye­yi ala­cak­la­ri­ni be­lir­ten Ko­yun­cu, bu­nun için pro­je­le­ri­nin ha­zir ol­du­gu­nu, da­ha top­lum­cu ve halk­çi bir be­le­di­ye an­la­yi­siy­la da­ha gü­zel hiz­met­le­re im­za ata­cak­la­ri­ni söy­le­di. Tor­ba­li’­da kir­li si­ya­se­tin yü­rü­tül­dü­gü­nü söy­le­yen Ko­yun­cu, bu si­ya­se­te son ve­re­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

­I­KIN­CI DÖ­NE­MI
1956 yi­lin­da Kars­’in Di­gor il­çe­si­ne bag­li Sa­ti­rog­lu Kö­yü’n­de dün­ya­ya ge­len Hüs­nü Ko­yun­cu, il­ko­ku­lu Pa­zar­cik il­çe­sin­de ta­mam­la­di. Or­ta­o­ku­lu ve li­se­yi Al­pars­lan Li­se­si’n­de ta­mam­la­yan Ko­yun­cu, 1978 yi­lin­da ise De­de Kor­kut Egi­tim Fa­kül­te­si’n­den ög­ret­men ola­rak me­zun ol­du. Uzun yil­lar ög­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan Ko­yun­cu, da­ha son­ra 2005 yi­lin­da ög­ret­men­lik mes­le­gin­den emek­li ol­du. Ög­ret­men­lik sü­re­si bo­yun­ca da si­ya­set­le iç­li dis­li olan Ko­yun­cu, 1990 yi­lin­da Egit Sen­’in Tür­ki­ye’­de­ki ku­ru­cu­la­ri ara­sin­da yer al­di. Ar­din­dan Egi­tim Sen ça­ti­si al­tin­da bu­lu­san sen­di­ka­da gö­re­vi­ne de­vam eden Ko­yun­cu, 2006 yi­lin­da Tor­ba­li BDP Il­çe Bas­kan­li­gi gö­re­vi­ni al­di. 2007 yi­li­na ka­dar bu gö­re­vi­ni sür­dü­ren Ko­yun­cu, kong­re­de oku­du­gu bir me­tin yü­zün­den ce­za­e­vi­ne gir­di. 7 ay tu­tuk­lu ka­lan Ko­yun­cu, da­ha son­ra bu da­va­dan be­ra­at et­ti. Ar­din­dan gö­re­vi Cen­giz Ulu­san­’a dev­ret­ti ve hem Ulu­san hem de Meh­met Öz­türk­’ün bas­kan­lik­la­ri gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce ça­lis­ma­la­ra ka­til­di. Son ya­pi­lan halk oy­la­ma­siy­la yi­ne par­ti­si­nin il­çe bas­kan­li­gi­na ge­ti­ril­di.

“­OYLARIMIZDA KAYMA VAR”
­TOR­BA­LI’­DA 6 bin oy­la­ri­nin ol­du­gu­nu be­lir­ten Hüs­nü Ko­yun­cu, 55 bin Kürt va­tan­da­si­nin bu­lun­du­gu il­çe­de bu ora­ni da­ha da yu­ka­ri­ya çek­mek için ça­li­sa­cak­la­ri­ni söy­le­di. “In­san­la­rin eko­no­mik du­rum­la­rin­dan ve­ya eko­no­mik çi­kar gö­zet­me­le­rin­den do­la­yi oy­la­ri­miz bö­lü­nü­yor” di­yen Ko­yun­cu, “Oy­la­ri­miz­da kay­ma var, bu dog­ru. Is­ve­ren­le­rin bas­ki­si ve eko­no­mik çi­kar oy­la­ri­mi­zi bö­lü­yor. Ama bu­na bir son ve­re­ce­giz. Tor­ba­li’­da be­le­di­ye se­çi­mi­ni ka­za­na­cak gü­ce sa­hi­biz. Ak­tif ola­ca­giz ve hal­kin ken­di­si­ni ifa­de et­me­si için bi­linç­len­di­re­ce­giz. Ha­zi­ne yar­di­mi al­ma­dan ayak­ta du­ran bir par­ti­yiz ve se­çim­ler­de id­di­a­li­yiz. Ge­nel mer­ke­zi­mi­zin ye­rel yö­ne­tim­ler­de uy­gu­la­mis ol­du­gu po­li­ti­ka­la­ri Tor­ba­li’­da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­giz. Tor­ba­li ver­gi re­kort­me­ni, ama is­siz­lik diz bo­yu. Ver­gi­le­rin yüz­de 80­’i Is­tan­bul Ver­gi Da­i­re­si’­ne gi­di­yor. Ye­rel yö­ne­tim­le­re özerk­lik ve­ril­me­siy­le ye­ni bir ya­pi­ya ka­vu­sa­cak ve ge­lir­ler ye­rin­de kul­la­ni­la­cak. BDP ola­rak bu kay­na­gin ta­ma­mi­ni il­çe­mi­ze ve hal­ki­mi­za ak­ta­ra­rak so­run­la­ri or­ta­dan kal­di­ri­riz.” seklinde konustu.

­“P­RO­JE­LE­RI HALK­LA BIR­LIK­TE HA­YA­TA GE­ÇI­RE­CE­GIZ”
KIR­LI­LIK üze­ri­ne bir si­ya­se­tin ha­kim ol­du­gu­nu be­lir­ten BDP Il­çe Bas­ka­ni Hüs­nü Ko­yun­cu, bu kir­li si­ya­se­tin in­san­la­rin gü­cü­nü kir­di­gi­ni ve ser­ma­ye­nin bir­le­se­rek hal­ki et­ki­siz bi­rak­ti­gi­ni söy­le­di. Kir­li si­ya­se­te son ve­re­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Hüsnü Ko­yun­cu, “Biz bu kir­li si­ya­se­te Tor­ba­li’­da son ve­re­ce­giz. Halk ka­ra­riy­la yü­rü­yen, halk ka­ra­riy­la pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­ren bir be­le­di­ye ya­pa­ca­giz. Al­tin, ma­kar­na, kö­mür ve pa­ra da­gi­tan bir zih­ni­yet­le mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Bu­nu kir­li si­ya­se­te, ya­lan do­la­na, in­san­la­ri kö­le sis­te­mi­ne ge­ti­ren bu dü­ze­ne son ve­re­ce­giz. Bi­zim be­le­di­ye­ci­li­gi­mi­zi gör­mek is­te­yen­le­re ör­nek­le­ri­miz var. 101 BDP’­li be­le­di­ye bu­lu­nu­yor ve bun­lar­dan 28 ta­ne­si­nin be­le­di­ye bas­ka­ni içe­ri­de. Hiç bi­ri­ne iha­le­ye fe­sat ka­ris­tir­mak, yol­suz­luk gi­bi suç­la­ma­lar ya­pil­ma­di, ya­pi­la­maz da. Hep­si dü­sün­ce­le­rin­den do­la­yi içe­ri­de­ler. Bu de­re­ce dü­rüst yö­ne­ti­ci­lik ya­pi­li­yor” seklinde konustu. Ko­nus­ma­sin­da son gün­ler­de yü­rü­tü­len ba­ris sü­re­ci­ne de de­gi­nen Hüs­nü Ko­yun­cu, her ke­sim­de umut­la­rin ye­ser­di­gi­ni, önem­li bir nok­ta­ya ge­lin­di­gi­ni ve her­ke­sin bu sü­reç­te üze­ri­ne dü­sen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­ye­rek söz­le­ri­ne son ver­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web