Büyük Torbalı

Urdünlü Sultan akrabalarini ariyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Urdünlü Sultan akrabalarini ariyor
278 Görüntüleme
19 Mart 2013 - 7:28
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

4 gün önce Urdün’den Torbali’ya gelen 51 yasindaki Muhammed Sultan, akrabalarini ariyor. Amcasi ve abisini Torbali’da arayan Muhammed Sultan, onlari bulmadan Urdün’e gitmeyecegini söyledi

UR­DUN’­DEN Tor­ba­li’­ya ge­len 51 ya­sin­da­ki Mu­ham­med Ab­dul­lah Sul­tan, 7 ya­sin­day­ken aga­be­yi Ib­ra­him Sul­tan ve am­ca­si Ka­dir Sul­tan­’i kay­bet­ti. 44 yil bo­yun­ca ken­di­le­rin­den ha­ber ala­ma­yan Ur­dün­lü Mu­ham­med, ak­ra­ba­la­ri­nin Tor­ba­li’­da ol­du­gu­nu ög­ren­di. 4 gün ön­ce Tor­ba­li’­ya ge­len Mu­ham­med Ab­dul­lah Sul­tan, so­kak so­kak ge­ze­rek ak­ra­ba­la­ri­ni ari­yor. Elin­de­ki es­ki bir fo­tog­raf­la bin 500 ki­lo­met­re uzak­lik­tan ge­len Mu­ham­med Sul­tan­’in tek di­le­gi ak­ra­ba­la­ri­ni bul­mak. On­la­rin has­re­tiy­le ya­nip tu­tu­san Sul­tan, her yer­de   am­ca­si ve aga­be­yi­ni ari­yor.

­KA­PI KA­PI DO­LA­SI­YOR
­UR­DUN­LU bir ba­ba­nin ve Tor­ba­li­li bir an­ne­nin og­lu olan Mu­ham­med Ab­dul­lah Sul­tan, tam 44 yil ön­ce aga­be­yi ve am­ca­si­ni kay­bet­ti. Ken­di­le­rin­den bir tür­lü ha­ber ala­ma­yan Sul­tan, son ça­re ola­rak an­ne­si­nin mem­le­ke­ti Tor­ba­li’­ya gel­di. 4 gün ön­ce il­çe­ye ge­len Mu­ham­med Sul­tan, elin­de­ki fo­tog­raf­lar ve bel­ge­ler­le so­kak so­kak do­la­sip ak­ra­ba­la­ri­ni ari­yor. Özel­lik­le ma­hal­le ve köy muh­tar­la­riy­la ir­ti­ba­ta ge­çen Sul­tan, nü­fu­sa da­ya­li ad­res ka­yit sis­te­min­den aga­be­yi­ni ve am­ca­si­ni ari­yor. Ak­ra­ba­la­ri­ni bu­la­na ka­dar Tor­ba­li’­da ara­ma­ya de­vam ede­ce­gi­ni bil­di­ren Sul­tan­’in tek is­te­gi, ak­ra­ba­la­ri­ni gö­rüp öz­le­mi­ni son­lan­dir­mak. Sul­tan, te­sa­dü­fen Arap­ça bi­len tak­si­ci Isa Ana­lay’­la ta­nis­ti. Ka­pi ka­pi do­la­sa­rak, Mu­ham­med Ab­dul­lah Sul­tan­’in söy­le­dik­le­ri­ni ter­cü­me eden Ana­lay, Ur­dün­lü’­nün ak­ra­ba­la­ri­ni bul­ma­si­na yar­dim­ci olu­yor.

44 YIL­DIR AM­CA­SI­NA VE AGA­BE­YI­NE HAS­RET
­TOR­BA­LI’­YA gel­di­gi ilk gün­den be­ri ak­ra­ba­la­ri­ni ara­ma­ya de­vam eden 51 ya­sin­da­ki Mu­ham­med Sul­tan, otel­de ka­li­yor. Sa­bah er­ken sa­at­ler­de kal­kip ge­ce geç sa­at­le­re ka­dar am­ca­si ve aga­be­yi­ni ara­yan Sul­tan, gün­ler­dir hiç­bir so­nuç el­de ede­me­di. Hiç­bir so­nu­ca ve ipu­cu­na rast­la­ya­ma­di­gi­ni söy­le­yen Sul­tan, “Bin 500 ki­lo­met­re uzak­lik­tan am­ca­mi ve aga­be­yi­mi bul­mak için gel­dim. Ken­di­le­rin­den 44 yil­dir ha­ber ala­mi­yo­rum. Öl­dü­ler mi ya­si­yor­lar mi bil­mi­yo­rum. Ken­di­le­ri­ni çok öz­le­di­gim için yol­la­ra düs­tüm. Arap­ça bi­len tak­si­ci ile yol­la­ra düs­tük ve ak­ra­ba­la­ri­mi ari­yo­rum. Tor­ba­li’­da­ki tüm muh­tar­lar­dan yar­dim bek­li­yo­rum. On­la­ri bul­ma­dan bu­ra­dan git­me­ye­ce­gim” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web