REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yollara sicak asfalt

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yollara sicak asfalt
208 Görüntüleme
29 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri, geç­ti­gi­miz gün­ler­de son bul­du. Ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da bo­zu­lan yol­lar, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si Ekip­le­ri ta­ra­fin­dan as­falt dö­kü­le­rek ona­ril­ma­ya bas­lan­di

­U­ZUN sü­re­dir Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fin­dan sür­dü­rü­len alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri­nin bü­yük bir kis­mi ta­mam­lan­di. Yak­la­sik 3 ay­dir Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de sür­dü­rü­len alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri ön­ce­ki gün so­na erin­ce bo­zuk yol­lar da as­falt­lan­ma­ya bas­la­di. Alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri es­na­sin­da bo­zu­lan ve kö­tü du­rum­da olan yol­lar, ön­ce­ki gün bas­la­yan as­falt ça­lis­ma­siy­la dü­zel­ti­le­cek. Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan yol as­falt­la­ma ça­lis­ma­la­ri, ilk ola­rak Met­ro­po­lis Bul­va­ri üze­rin­de bas­ladi ve 1 ki­lo­met­re­lik yo­lun ya­pi­mi ki­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­lan­di.

T­RA­FIK TEK SE­RIT­TEN GE­ÇI­YOR
­TOR­BA­LI Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan as­falt­la­ma ça­lis­ma­la­ri, tüm hi­ziy­la de­vam edi­yor. Yet­ki­li­ler, ça­lis­ma­la­rin hiz­li bir se­kil­de iler­le­di­gi­ni ve 2 haf­ta içe­ri­sin­de ta­mam­la­nip düz­gün bir yol ya­pi­la­ca­gi­ni söy­le­di. Il­çe­nin en is­lek cad­de­le­rin­den bi­ri olan Met­ro­po­lis Bul­va­ri’n­da ise tek se­rit­ten tra­fik aki­si de­vam edi­yor. Ça­lis­ma­la­rin son bul­ma­si son­ra­sin­da 2. se­rit de tra­fi­ge açi­la­cak. Sü­rü­cü­ler bu za­man di­li­min­de çok zor da­ki­ka­lar ya­si­yor. Tek se­rit­ten çift yön­lü araç gi­dis ge­li­si ya­pi­li­yor.

­BO­ZUK YOL­LAR AS­FALT­LA­NI­YOR
­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan geç­ti­gi­miz ay­lar­da bas­la­ti­lan alt ya­pi ve ka­na­li­zas­yon ça­lis­ma­la­ri­nin bü­yük bö­lü­mü ta­mam­lan­di. Geç­ti­gi­miz ay­lar­da Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan alt ya­pi ve ka­na­li­zas­yon ça­lis­ma­si­nin son bul­ma­siy­la bir­lik­te Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fin­dan ön­ce­ki gün as­falt­la­ma ça­lis­ma­si bas­la­til­di. Ça­lis­ma­la­rin ilk eta­bi kap­sa­min­da, Met­ro­po­lis Bul­va­ri bas­tan so­na ka­dar as­falt­lan­cak. Da­ha son­ra so­kak ara­la­rin­da bo­zuk olan yol­lar ona­ri­la­cak. Va­tan­das­lar bu ko­nu­da çok mut­lu ol­duk­la­ri­ni, toz­dan ve ça­mur­dan kur­tu­la­cak­la­ri­ni söy­le­di.

­VA­TAN­DAS ARA SO­KAK­LA­RA DA SI­CAK AS­FALT IS­TI­YOR
­SI­CAK as­fal­tin Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­ne dö­kül­me­si son­ra­sin­da Ma­hal­le Muh­ta­ri Hü­se­yin Ku­ran, bu du­ru­mun va­tan­das­la­ri çok mut­lu et­ti­gi­ni söy­le­di. Ku­ran, “Ma­hal­le­miz­de ya­pi­lan ça­lis­ma­lar her za­man biz­le­ri mut­lu et­mis­tir. Va­tan­das­la­ri­miz bo­zuk yol­la­ra ta­ham­mül bi­le ede­mi­yor­du. Yet­ki­li­ler ha­re­ke­te ge­çe­rek bo­zuk yol­la­ri onar­ma­ya bas­la­di. Ar­tik ma­hal­le­miz düz­gün yol­la­ra sa­hip ola­cak. An­cak bu ça­lis­ma­lar uma­rim sa­de­ce ana yol­la kal­maz. So­kak ara­la­rin­da­ki yol­lar da as­falt­la­nir. Ma­hal­le muh­ta­ri ola­rak ge­rek­li mer­ci­le­re bu ko­nu­da te­sek­kür ede­rim. En ki­sa sü­re içe­ri­sin­de ça­lis­ma­la­rin bit­me­siy­le va­tan­das­la­ri­miz ra­hat bir ne­fes ala­cak” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web