Büyük Torbalı

Yollara sicak asfalt

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yollara sicak asfalt
234 Görüntüleme
29 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri, geç­ti­gi­miz gün­ler­de son bul­du. Ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da bo­zu­lan yol­lar, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si Ekip­le­ri ta­ra­fin­dan as­falt dö­kü­le­rek ona­ril­ma­ya bas­lan­di

­U­ZUN sü­re­dir Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fin­dan sür­dü­rü­len alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri­nin bü­yük bir kis­mi ta­mam­lan­di. Yak­la­sik 3 ay­dir Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de sür­dü­rü­len alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri ön­ce­ki gün so­na erin­ce bo­zuk yol­lar da as­falt­lan­ma­ya bas­la­di. Alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri es­na­sin­da bo­zu­lan ve kö­tü du­rum­da olan yol­lar, ön­ce­ki gün bas­la­yan as­falt ça­lis­ma­siy­la dü­zel­ti­le­cek. Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan yol as­falt­la­ma ça­lis­ma­la­ri, ilk ola­rak Met­ro­po­lis Bul­va­ri üze­rin­de bas­ladi ve 1 ki­lo­met­re­lik yo­lun ya­pi­mi ki­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­lan­di.

T­RA­FIK TEK SE­RIT­TEN GE­ÇI­YOR
­TOR­BA­LI Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan as­falt­la­ma ça­lis­ma­la­ri, tüm hi­ziy­la de­vam edi­yor. Yet­ki­li­ler, ça­lis­ma­la­rin hiz­li bir se­kil­de iler­le­di­gi­ni ve 2 haf­ta içe­ri­sin­de ta­mam­la­nip düz­gün bir yol ya­pi­la­ca­gi­ni söy­le­di. Il­çe­nin en is­lek cad­de­le­rin­den bi­ri olan Met­ro­po­lis Bul­va­ri’n­da ise tek se­rit­ten tra­fik aki­si de­vam edi­yor. Ça­lis­ma­la­rin son bul­ma­si son­ra­sin­da 2. se­rit de tra­fi­ge açi­la­cak. Sü­rü­cü­ler bu za­man di­li­min­de çok zor da­ki­ka­lar ya­si­yor. Tek se­rit­ten çift yön­lü araç gi­dis ge­li­si ya­pi­li­yor.

­BO­ZUK YOL­LAR AS­FALT­LA­NI­YOR
­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan geç­ti­gi­miz ay­lar­da bas­la­ti­lan alt ya­pi ve ka­na­li­zas­yon ça­lis­ma­la­ri­nin bü­yük bö­lü­mü ta­mam­lan­di. Geç­ti­gi­miz ay­lar­da Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de bas­la­ti­lan alt ya­pi ve ka­na­li­zas­yon ça­lis­ma­si­nin son bul­ma­siy­la bir­lik­te Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fin­dan ön­ce­ki gün as­falt­la­ma ça­lis­ma­si bas­la­til­di. Ça­lis­ma­la­rin ilk eta­bi kap­sa­min­da, Met­ro­po­lis Bul­va­ri bas­tan so­na ka­dar as­falt­lan­cak. Da­ha son­ra so­kak ara­la­rin­da bo­zuk olan yol­lar ona­ri­la­cak. Va­tan­das­lar bu ko­nu­da çok mut­lu ol­duk­la­ri­ni, toz­dan ve ça­mur­dan kur­tu­la­cak­la­ri­ni söy­le­di.

­VA­TAN­DAS ARA SO­KAK­LA­RA DA SI­CAK AS­FALT IS­TI­YOR
­SI­CAK as­fal­tin Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­ne dö­kül­me­si son­ra­sin­da Ma­hal­le Muh­ta­ri Hü­se­yin Ku­ran, bu du­ru­mun va­tan­das­la­ri çok mut­lu et­ti­gi­ni söy­le­di. Ku­ran, “Ma­hal­le­miz­de ya­pi­lan ça­lis­ma­lar her za­man biz­le­ri mut­lu et­mis­tir. Va­tan­das­la­ri­miz bo­zuk yol­la­ra ta­ham­mül bi­le ede­mi­yor­du. Yet­ki­li­ler ha­re­ke­te ge­çe­rek bo­zuk yol­la­ri onar­ma­ya bas­la­di. Ar­tik ma­hal­le­miz düz­gün yol­la­ra sa­hip ola­cak. An­cak bu ça­lis­ma­lar uma­rim sa­de­ce ana yol­la kal­maz. So­kak ara­la­rin­da­ki yol­lar da as­falt­la­nir. Ma­hal­le muh­ta­ri ola­rak ge­rek­li mer­ci­le­re bu ko­nu­da te­sek­kür ede­rim. En ki­sa sü­re içe­ri­sin­de ça­lis­ma­la­rin bit­me­siy­le va­tan­das­la­ri­miz ra­hat bir ne­fes ala­cak” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web