REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yörükler, Türkmen Azat TV’ye haber oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yörükler, Türkmen Azat TV’ye haber oldu
243 Görüntüleme
09 Mart 2013 - 7:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türk­me­nis­tan­’in en önem­li te­le­viz­yon ka­nal­la­rin­dan olan Azat TV, dün Tor­ba­li’­ya ge­le­rek Yö­rük­ler hak­kin­da çe­kim­ler ger­çek­les­tir­di. Prog­ram ya­pim­ci­la­ri Ye­rel Ta­rih­çi Ne­cat Çe­tin’­den yar­dim al­di.

SIM­DI­YE ka­dar yap­ti­gi aras­tir­ma­lar­la bir­çok kez ulu­sal med­ya­nin gün­de­mi­ne ge­len Tor­ba­li­li Ye­rel Ta­rih­çi Ne­cat Çe­tin, ön­ce­ki gün bir Yö­rük ça­di­rin­da Tür­kis­tan Azat Ha­ber Te­le­viz­yo­nu’­nun ko­nu­gu ol­du. “Dün­ya­da­ki Türk­men­ler” prog­ra­mi­nin ya­pim­ci­si olan Dev­let Bay­han, yap­ti­gi çe­kim­ler­de Tür­ki­ye bas­ta ol­mak üze­re dün­ya­nin her ye­rin­de olan Türk­men­le­ri bu­lup çe­kim yap­tik­la­ri­ni ve Türk­me­nis­tan’­da ya­yin­dik­la­ri­ni söy­le­di. Kap­lan­cik böl­ge­sin­de bu­lu­nan Yö­rük Ha­san Gez­sin­’in ça­di­ri­na ko­nuk olan ekip, bu­ra­da 1 sa­at bo­yun­ca çe­kim yap­ti. Çe­kim­ler­de Yö­rük­le­rin ya­san­ti­la­ri, ge­le­nek­le­ri, han­gi örf­le­ri ya­sat­tik­la­ri, dü­gün adet­le­ri gi­bi bir­çok ko­nu­da bil­gi alin­di.

­TURK­ME­NIS­TAN’­DA YA­YIN­LA­NA­CAK
­DUN­YA­DA bu­lu­nan bü­tün Türk­men soy­la­ri­ni aras­ti­rip ka­yit al­ti­na al­dik­la­ri­ni be­lir­ten prog­ram ya­pim­ci­si Dev­let Bah­yan, “P­rog­ra­mi­miz­da Iran, Irak, Türk­me­nis­tan, Tür­ki­ye ve da­ha bir­çok ül­ke­de bu­lu­nan Türk­men soy­la­ri­ni aras­ti­ri­yo­ruz, rö­por­taj ya­pi­yo­ruz. Aras­tir­ma­la­ra gö­re Yö­rük­le­rin ana va­tan­la­ri Türk­me­nis­tan ola­rak gö­rü­lü­yor. Biz bun­la­ri ka­yit al­ti­na ala­rak ül­ke­miz­de ya­yin­li­yo­ruz ve va­tan­das­la­ri­mi­zi bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Bu­ra­da da ho­ca­miz Ne­cat Çe­tin’­den yar­dim al­dik. Ken­di­si­ne ay­ri­ca te­sek­kür edi­yo­rum” dedi.

­ÇE­TIN: YÖ­RUK KUL­TU­RU KAY­BO­LU­YOR
­YÖ­RUK­LE­RIN ya­sa­yan kül­tür ol­duk­la­ri­ni söy­le­yen Çe­tin,  “Yö­rük, gö­çe­be ya­sam tar­zi­ni seç­mis in­san­dir. Türk­çe yü­rü­mek ke­li­me­sin­den tü­re­til­mis­tir. Ana­do­lu’­da yay­lak­kis­lak ha­ya­ti ya­sa­yan Türk­men asi­ret­le­ri için de kul­la­ni­lir. 1990’­la­ra ka­dar aza­la­rak de­vam eden Yö­rük­lük ge­le­ne­gi, gü­nü­müz­de or­ta ve ba­ti To­ros­lar’­da ya­sa­yan 500’­den faz­la ai­le ta­ra­fin­dan ha­la de­vam et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ge­le­ne­gin ge­le­cek­te al­ter­na­tif bir tu­rizm an­la­yi­si için­de de­ger­len­di­ri­le­rek ya­sa­ti­la­bil­me­si için ça­lis­ma­lar ya­pil­mak­ta­dir. Tor­ba­li’­da da su an­da son Yö­rük­ler bu­lu­nu­yor ve git­tik­çe sa­yi­la­ri aza­li­yor” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web