Büyük Torbalı

Yörükler, Türkmen Azat TV’ye haber oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yörükler, Türkmen Azat TV’ye haber oldu
351 Görüntüleme
09 Mart 2013 - 7:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türk­me­nis­tan­’in en önem­li te­le­viz­yon ka­nal­la­rin­dan olan Azat TV, dün Tor­ba­li’­ya ge­le­rek Yö­rük­ler hak­kin­da çe­kim­ler ger­çek­les­tir­di. Prog­ram ya­pim­ci­la­ri Ye­rel Ta­rih­çi Ne­cat Çe­tin’­den yar­dim al­di.

SIM­DI­YE ka­dar yap­ti­gi aras­tir­ma­lar­la bir­çok kez ulu­sal med­ya­nin gün­de­mi­ne ge­len Tor­ba­li­li Ye­rel Ta­rih­çi Ne­cat Çe­tin, ön­ce­ki gün bir Yö­rük ça­di­rin­da Tür­kis­tan Azat Ha­ber Te­le­viz­yo­nu’­nun ko­nu­gu ol­du. “Dün­ya­da­ki Türk­men­ler” prog­ra­mi­nin ya­pim­ci­si olan Dev­let Bay­han, yap­ti­gi çe­kim­ler­de Tür­ki­ye bas­ta ol­mak üze­re dün­ya­nin her ye­rin­de olan Türk­men­le­ri bu­lup çe­kim yap­tik­la­ri­ni ve Türk­me­nis­tan’­da ya­yin­dik­la­ri­ni söy­le­di. Kap­lan­cik böl­ge­sin­de bu­lu­nan Yö­rük Ha­san Gez­sin­’in ça­di­ri­na ko­nuk olan ekip, bu­ra­da 1 sa­at bo­yun­ca çe­kim yap­ti. Çe­kim­ler­de Yö­rük­le­rin ya­san­ti­la­ri, ge­le­nek­le­ri, han­gi örf­le­ri ya­sat­tik­la­ri, dü­gün adet­le­ri gi­bi bir­çok ko­nu­da bil­gi alin­di.

­TURK­ME­NIS­TAN’­DA YA­YIN­LA­NA­CAK
­DUN­YA­DA bu­lu­nan bü­tün Türk­men soy­la­ri­ni aras­ti­rip ka­yit al­ti­na al­dik­la­ri­ni be­lir­ten prog­ram ya­pim­ci­si Dev­let Bah­yan, “P­rog­ra­mi­miz­da Iran, Irak, Türk­me­nis­tan, Tür­ki­ye ve da­ha bir­çok ül­ke­de bu­lu­nan Türk­men soy­la­ri­ni aras­ti­ri­yo­ruz, rö­por­taj ya­pi­yo­ruz. Aras­tir­ma­la­ra gö­re Yö­rük­le­rin ana va­tan­la­ri Türk­me­nis­tan ola­rak gö­rü­lü­yor. Biz bun­la­ri ka­yit al­ti­na ala­rak ül­ke­miz­de ya­yin­li­yo­ruz ve va­tan­das­la­ri­mi­zi bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Bu­ra­da da ho­ca­miz Ne­cat Çe­tin’­den yar­dim al­dik. Ken­di­si­ne ay­ri­ca te­sek­kür edi­yo­rum” dedi.

­ÇE­TIN: YÖ­RUK KUL­TU­RU KAY­BO­LU­YOR
­YÖ­RUK­LE­RIN ya­sa­yan kül­tür ol­duk­la­ri­ni söy­le­yen Çe­tin,  “Yö­rük, gö­çe­be ya­sam tar­zi­ni seç­mis in­san­dir. Türk­çe yü­rü­mek ke­li­me­sin­den tü­re­til­mis­tir. Ana­do­lu’­da yay­lak­kis­lak ha­ya­ti ya­sa­yan Türk­men asi­ret­le­ri için de kul­la­ni­lir. 1990’­la­ra ka­dar aza­la­rak de­vam eden Yö­rük­lük ge­le­ne­gi, gü­nü­müz­de or­ta ve ba­ti To­ros­lar’­da ya­sa­yan 500’­den faz­la ai­le ta­ra­fin­dan ha­la de­vam et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ge­le­ne­gin ge­le­cek­te al­ter­na­tif bir tu­rizm an­la­yi­si için­de de­ger­len­di­ri­le­rek ya­sa­ti­la­bil­me­si için ça­lis­ma­lar ya­pil­mak­ta­dir. Tor­ba­li’­da da su an­da son Yö­rük­ler bu­lu­nu­yor ve git­tik­çe sa­yi­la­ri aza­li­yor” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web