Büyük Torbalı

Minik yazarlarin kitabi çikacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Minik yazarlarin kitabi çikacak
262 Görüntüleme
07 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim Oku­lu’­nun ög­ren­ci­le­ri, hi­ka­ye yaz­ma pro­je­sin­de ya­ris­ti. Ög­ren­ci­le­rin ha­yal gü­cü­nü ge­lis­tir­mek için bas­la­ti­lan pro­je kap­sa­min­da de­re­ce­ye gi­ren hi­ka­ye­ler ki­tap­las­ti­ri­la­cak.

­TOR­BA­LI Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Hay­ri Ka­ra­göl, ye­ni bir pro­je­ye da­ha im­za at­ti. ‘Kü­çük Ya­zar­lar’ ad­li pro­je, 15 gün ön­ce bas­la­til­di. 2. ve 3. si­nif ög­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pi­lan pro­je, ög­ren­ci­le­rin ha­yal gü­cü­nü gö­re­bil­me adi­na ya­pi­lan bir pro­je ol­du. Ög­ren­ci­le­re 15 gün ka­dar bir sü­re ve­ril­di ve bu sü­re son­ra­sin­da ög­ren­ci­ler ken­di yaz­dik­la­ri öy­kü­ler­le pro­je kap­sa­min­da­ki ya­ris­ma­ya ka­til­di. Çok sa­yi­da ög­ren­ci­nin ka­ti­li­mi ile ger­çek­le­sen ‘Kü­çük Ya­zar­lar’ pro­je­si­nin so­nuç­la­ri ön­ce­ki gün so­nuç­lan­di. 2 ka­te­go­ri­de so­nuç­la­nan ya­ris­ma­da 2. si­nif­lar­da de­re­ce­ye gi­ren bi­rin­ci Naz Ey­lül Top­rak ol­du. Ikin­ci Se­la­hat­tin Sen­ke­bap­çi ve üçün­cü ise Cem­re Us­lu ol­du. 3. si­nif­lar­da ise Si­la Çe­lik bi­rin­ci olur­ken, ikin­ci Mer­ve To­ru­nog­lu­la­ri, üçün­cü ise Çag­la Ya­man ol­du.

­KU­ÇUK HA­YAL­LER KI­TAP­LAS­TI­RI­LI­YOR
15 gün ön­ce bas­la­ti­lan ve 2., 3. si­nif­lar ara­sin­da ya­pi­lan Kü­çük Ya­zar­lar pro­je­si bü­yük tak­dir top­la­di. Okul Mü­dü­rü Hay­ri Ka­ra­göl, pro­je kap­sa­min­da de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­le­rin hi­ka­ye­le­ri­nin ki­tap ha­li­ne ge­ti­ri­le­ce­gi­ni söy­le­di. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ki­tap ha­li­ne ge­ti­ri­le­cek olan hi­ka­ye­ler, da­ha son­ra okul­da bu­lu­nan 2. ve 3. si­nif ög­ren­ci­le­ri­ne da­gi­ti­la­cak. Ög­ren­ci­le­rin ta­til­de ki­tap oku­ma­la­ri için ki­tap bas­ti­rip da­gi­ta­cak­la­ri­ni söy­le­yen Ka­ra­göl, “A­ma­ci­miz ög­ren­ci­le­ri­mi­ze ki­tap oku­ma alis­kan­li­gi­ni asi­la­mak­tir. He­nüz bu ög­ren­ci­le­ri­miz egi­tim ög­re­tim­le­ri­nin ba­sin­da­lar. Sim­di­den ken­di­le­ri­ne ki­tap oku­ma alis­kan­li­gi ka­zan­dir­mak zo­run­da­yiz”  dedi.

­­KI­TAP OKU­MA­YI ASI­LI­YO­RUZ

HER yil fark­li ve bir­çok pro­je­ye im­za ata­rak adin­dan sik­ça söz et­ti­ren Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim Oku­lu, yil­so­nu­na ge­lin­me­si rag­men pro­je­le­ri­ne de­vam edi­yor. 15 gün ön­ce bas­lat­ti­gi ve ön­ce­ki gün so­na eren Kü­çük Ya­zar­lar pro­je­sin­de de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­ler bel­li ol­du. De­re­ce sag­la­yan ög­ren­ci­le­rin eser­le­ri ki­tap­las­ti­ri­la­rak ög­ren­ci­le­re da­gi­ti­la­cak. Ög­ren­ci­le­rin oku­ma­si adi­na pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni bil­di­ren Okul Mü­dü­rü Hay­ri Ka­ra­göl, “15 gün bo­yun­ca emek har­ca­yan ög­ren­ci­ler hi­ka­ye­le­ri­ni ta­mam­la­di­lar. Ya­ris­ma kap­sa­min­da ög­ret­men­ler­den olus­tu­ru­lan ko­mis­yon­da de­re­ce­ye gi­ren ög­ren­ci­le­ri be­lir­le­dik. Pro­je sa­ye­sin­de bir­çok ög­ren­ci­mi­zin ha­yal gü­cü­nün ne ka­dar ge­nis ol­du­gu­nu fark et­tik. Bu­ra­da­ki asil ama­ci­miz ög­ren­ci­le­re ki­ta­bi ve oku­ma­yi sev­dir­mek­tir. Biz­ler bu yol­da ög­ren­ci­le­ri­mi­zi sik­ma­dan okut­ma­ya ça­li­si­yo­ruz” sek­lin­de ko­nus­arak sözlerini bitirdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web