Büyük Torbalı

Ögrencilere SMS’li takip

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ögrencilere SMS’li takip
251 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ög­ren­ci­le­rin ders not­la­rin­dan de­vam­siz­lik­la­ri­na ka­dar bir­çok bil­gi, ve­li­le­re ki­sa me­saj­la gön­de­ri­le­cek. Mil­li Egi­tim Ba­kan­li­gi’n­ca ku­ru­lan 8383 Mo­bil Bil­gi Ser­vi­si’­ne is­te­yen ve­li ka­yit yap­ti­ra­cak ve bu bil­gi­ler ve­li­le­rin cep te­le­fon­la­ri­na ge­le­cek.

­BA­KAN­LIK, 8383 Mo­bil Bil­gi Ser­vi­si’­ni ha­ya­ta ge­çir­di. Ser­vis­le res­mi ve özel okul­lar­da­ki ög­ren­ci­le­rin eo­kul sis­te­mi­ne gi­ri­le­bi­li­yor. De­vam­siz­lik, si­nav ta­rih­le­ri, si­nav so­nuç­la­ri, kar­ne not­la­ri, dip­lo­ma no­tu, na­kil ve okul kay­diy­la il­gi­li ve­ri­ler, ki­sa sü­re için­de me­saj­la ve­li­le­re bil­di­ri­le­cek. Açi­kög­re­tim or­ta­o­ku­lu ög­ren­ci­le­ri­nin si­nav so­nuç bil­gi­le­ri, si­nav ye­ri, ders se­çim bil­gi­si, me­zu­ni­yet ve dip­lo­ma not­la­ri; açi­kög­re­tim li­se­si ög­ren­ci­le­ri­nin ise si­nav so­nuç bil­gi­le­ri, si­nav ye­ri ve ta­rih bil­gi­le­ri, ders se­çim bil­gi­le­ri, si­nav mer­ke­zi de­gi­sik­li­gi, ög­ren­ci­le­rin ge­nel du­rum bil­gi­le­ri sis­tem sa­ye­sin­de ve­li­le­re gön­de­ri­le­cek.

­DE­VAM­SIZ­LIK EN GEÇ BIR SA­AT­TE CEP­TE
­SER­VIS­TEN ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­rin, cep te­le­fo­nun­dan egi­tim bil­gi­le­ri­ni al­mak is­te­dik­le­ri ög­ren­ci­nin TC Kim­lik Nu­ma­ra­si’­ni ya­za­rak 8383­’e me­saj gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. Mo­bil bil­gi ser­vi­si­ne bü­tün GSM ope­ra­tör­le­rin­den üye olu­na­bi­li­yor. Ser­vis için ay­ni te­le­fon hat­ti üze­rin­den bir­den faz­la üye­lik de ya­pi­la­bi­li­yor. Bu­nun için de egi­tim bil­gi­le­ri alin­mak is­te­nen ög­ren­ci­le­rin her bi­ri­nin TC Kim­lik Nu­ma­ra­si’­nin ay­ri ay­ri 8383­’e me­saj atil­ma­si ge­re­ki­yor. Uye­li­gi­ni ip­tal et­mek is­te­yen­le­rin cep te­le­fo­nun­dan “IP­TAL” ya­za­rak 8383­’e gön­der­me­le­ri ye­ter­li ola­cak. Ser­vi­sin ay­lik üye­lik üc­re­ti, tüm ver­gi­ler da­hil 2 li­ra ola­rak be­lir­len­di. Ser­vis kap­sa­min­da ay­lik en faz­la 30 ki­sa me­saj gön­de­ri­le­cek. Sis­te­me gi­ri­len bil­gi­ler, bel­li za­man ara­lik­la­rin­da ki­sa me­sa­ja dö­nüs­tü­rü­le­rek GSM ope­ra­tör­le­rin­ce üye­le­re ile­ti­le­cek. Özel­lik­le sis­te­me gi­ri­len gün­lük de­vam­siz­lik bil­gi­si en geç bir sa­at için­de, ög­ret­men­ler ta­ra­fin­dan gi­ri­len ders not­la­ri ise en faz­la üç sa­at için­de ve­li­le­re bil­di­ri­le­cek.

“­YE­RIN­DE BIR UY­GU­LA­MA”
­KO­NUY­LA il­gi­li Mil­li Egi­tim Ba­ka­ni Na­bi Av­ci im­za­siy­la ya­yim­la­nan ge­nel­ge­de, ser­vi­sin üye­le­ri­ne tat­min­kar içe­rik üre­te­bil­me­si­nin; ve­ri gi­ris­le­ri­nin za­ma­nin­da, dü­zen­li ve dog­ru ya­pil­ma­si­na bag­li ol­du­gu vur­gu­lan­di. Ba­kan­li­gin EO­kul Ve­li Bil­gi­len­dir­me in­ter­net ad­re­sin­de yer alan açik­la­ma­la­ra ve sik so­ru­lan so­ru­la­ra ve­ri­len ce­vap­la­ra gö­re tüm yö­ne­ti­ci­le­rin, ve­li­le­rin ve ög­ret­men­le­rin okul yö­ne­tim­le­ri ta­ra­fin­dan bil­gi­len­di­ri­le­ce­gi be­lir­til­di. Ge­nel­ge­de, mo­bil bil­gi­len­dir­me is­le­mi ba­kan­lik­ça mer­ke­zi ola­rak ya­pil­di­gin­dan ku­rum mü­dür­lük­le­rin­ce SMS gön­de­rim an­las­ma­si ya­pil­ma­ya­ca­gi uya­ri­sin­da bu­lu­nul­du. Ye­ni uy­gu­la­may­la il­gi­li bir açik­la­ma ya­pan Il­çe Mil­li Egi­tim Mü­dü­rü Ru­hi Gün­dog­du, “Sis­tem­le­re bil­gi­ler za­ma­nin­da ve dog­ru ola­rak gi­ri­le­cek, tüm bil­gi­ler gün­cel tu­tu­la­cak ve bu se­kil­de ha­ta­li me­saj gön­der­me­nin önü­ne ge­çi­le­cek­tir. Ve­li­le­ri­miz ar­tik, ög­ren­ci­le­ri­ni is­te­dik­le­ri an­da ta­kip ede­bi­le­cek. Çok ye­rin­de ve faydali bir uy­gu­la­ma olmus” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web