Büyük Torbalı

Özbey’e Dubaili kardesler geldi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Özbey’e Dubaili kardesler geldi
274 Görüntüleme
05 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dubai’de bulunan Amerikan Akademi ögrencileri ile Özbey Ilkögretim Okulu ögrencileri arasinda sürdürülen “Kardes Okul Projesi”  kapsaminda, 20 ögrenci dün Özbey’e misafir oldu. Hasret gideren iki kardes okul ögrencileri, birbirlerine çesitli hediyeler verdiler.

­HER yil Iz­mir’­de bu­lu­nan Uzay Kam­pi’­na zi­ya­re­te ge­len Du­ba­i­li ög­ren­ci­ler, 2006 yi­lin­dan bu ya­na Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu’n­da­ki ög­ren­ci­le­ri zi­ya­ret edi­yor­lar. Zi­ya­ret­le­rin bu yil­ki aya­gi dün ger­çek­les­ti­ril­di. Du­ba­i­li ög­ren­ci­le­rin ken­di­le­ri­ne kar­des okul seç­tik­le­ri Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ya­pi­lan zi­ya­ret­ler, ol­duk­ça renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Du­bai Ame­ri­kan Aka­de­mi ög­ren­ci­le­ri, Öz­bey­li ög­ren­ci­le­riy­le ke­yif­li sa­at­ler ge­çir­di. Bir­bir­le­ri­ne ken­di kül­tür­le­ri hak­kin­da so­ru­lar yö­nelt­ti­ler ve yan­la­rin­da ge­tir­dik­le­ri he­di­ye­le­ri ar­ka­das­la­ri­na ver­diler.

­HAS­RET GI­DER­DI­LER
­ÖZ­BEY Il­kög­re­tim Oku­lu ög­ren­ci­le­ri ile Du­bai Ame­ri­kan Aka­de­mi ög­ren­ci­le­ri ara­sin­da 8 yil­dir sür­dü­rü­len Kar­des Okul Pro­je­si, her yil bir­bi­rin­den renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne olu­yor. Du­ba­i’­de bu­lu­nan bir özel okul ile Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu, pro­je kap­sa­min­da her yil bir ara­ya ge­li­yor. Ga­zi­e­mir’­de bu­lu­nan Uzay Kam­pi’­ni (S­pa­ce Camp) her se­ne zi­ya­ret eden ve bu­ra­da egi­tim alan ko­lej ög­ren­ci­le­ri, kar­des okul­la­ri olan Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu’­na da ug­ra­ma­yi ih­mal et­mi­yor. 5 gün­lü­gü­ne Uzay Kam­pi’­na ge­len ög­ren­ci­ler, dün Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu’­nu da zi­ya­ret et­ti. Du­ba­i­li ög­ren­ci­ler bu­ra­da Öz­bey­li ar­ka­das­la­riy­la bir­lik­te sar­ki söy­le­yip, dans et­ti­ler. Okul bah­çe­sin­de fut­bol oy­nan­di, ha­ti­ra fo­tog­raf­la­ri çe­kil­di. Du­ba­i­li he­yet da­ha son­ra Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­ni gez­di. 22 ög­ren­ci ve 2 ög­ret­me­nin bu­lun­du­gu he­yet, bu zi­ya­ret­le­ri­nin ar­din­dan kam­pa ge­ri dön­dü.

­ KUL­TUR­LER BU­LU­SU­YOR
­BU tür et­kin­lik­ler­de fark­li kül­tür­le­rin bir ara­ya gel­di­gi­ni be­lir­ten Uzay Kam­pi Ope­ras­yon ve Egi­tim Ge­lis­tir­me Mü­dü­rü Dr. Mev­lü­de Ka­ra­dag, “Bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de fark­li kül­tür­ler bu­lu­su­yor. Biz bu­nu çok önem­si­yo­ruz. Her iki ül­ke­nin ög­ren­ci­le­ri için bü­yük bir sans bu. Hem fark­li kül­tür­ler­le di­ya­log ku­rup on­la­ri ya­kin­dan ta­ni­ma im­ka­ni bu­lu­yor­lar hem de ye­ni ar­ka­das­lik­lar edi­ni­yor­lar. Bu pro­je sa­ye­sin­de iki ül­ke ög­ren­ci­le­ri ara­sin­da kar­des­lik köp­rü­sü ku­ru­lu­yor” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web