Büyük Torbalı

Özel Olgun’un ögrencileri 2 gümüs madalya aldi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Özel Olgun’un ögrencileri 2 gümüs madalya aldi
380 Görüntüleme
19 Mart 2013 - 7:22
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Özel Olgun Ilkögretim Okulu, Yamanlar Koleji’nin 6 yildir düzenledigi Izmir Ilkögretim Okullari Arasi Zeka Oyunlari Yarismasi’nda, kafalarini çalistirarak 2 gümüs madalya aldi.

TOR­BA­LI Özel Ol­gun Il­kög­re­tim Oku­lu, Iz­mir­’in en ze­ki okul­lar­dan bi­ri ol­du. Ba­sa­ri­la­riy­la adin­dan sik­ça söz et­ti­ren, bir­çok ulus­larara­si ve ulu­sal ya­ris­ma­lar­da de­re­ce el­de eden Özel Ol­gun Il­kög­re­tim Oku­lu, Ya­man­lar Ko­le­ji’­nin 6 yil­dir dü­zen­le­di­gi Iz­mir Il­kög­re­tim Okul­la­ri Ara­si Ze­ka Oyun­la­ri Ya­ris­ma­si’n­da 81 il­kög­re­tim oku­lu ara­sin­dan siyrilarak 2 gü­müs ma­dal­ya al­di. Iz­mir’­de­ki en ze­ki 2. okul se­çi­len Özel Ol­gun’­da bü­yük bir se­vinç ya­sa­ni­yor. Okul Mü­dü­rü Ab­dul­lah Da­gis­tan, ba­sa­ri­la­rin­dan do­la­yi ög­ren­ci­le­ri kut­la­di.

­IZ­MIR­’IN EN ZE­KI2. OKU­LU
­KU­RUL­DU­GU gün­den bu ya­na bin­ler­ce ög­ren­ci ye­tis­ti­ren ve il­çe­nin hat­ta Iz­mir­’in en ba­sa­ri­li okul­la­rin­dan bi­ri olan Özel Ol­gun Il­kög­re­tim Oku­lu, sos­yal fa­a­li­yet­ler­de de sik­ça boy gös­te­ri­yor. Önem­li ba­sa­ri­la­ra im­za atan okul, Iz­mir­’in en ze­ki oku­lu se­çil­di. Ya­man­lar Egi­tim Ku­rum­la­ri ta­ra­fin­dan Iz­mir’­de­ki il­kög­re­tim ög­ren­ci­le­ri ara­sin­da Ze­ka Oyun­la­ri Ya­ris­ma­si (ZE­O) dü­zen­len­di. Ya­ris­ma­ya 82 okul­dan 370 ög­ren­ci ka­til­di. Ya­man­lar Egi­tim Ku­rum­la­ri Bor­no­va Kam­pü­sü’n­de bu yil 6. de­fa ya­pi­lan ya­ris­ma­da bi­rey­sel si­ra­la­ma­da ilk 10’a gi­ren ög­ren­ci­ler ile okul si­ra­la­ma­sin­da ilk 3’e gi­ren okul­lar ödül­len­di­ril­di. Test yön­te­miy­le ya­pi­lan bi­rin­ci asa­ma­da 4’er ki­si­lik ta­kim­lar ha­lin­de üç bö­lüm­den olu­san ze­ka so­ru­la­ri­ni ce­vap­lama­ya ça­li­san ya­ris­ma­ci­lar, ikin­ci asa­ma­da ken­di­le­ri­ne ma­ter­yal ola­rak ve­ri­len oyun­la­ri za­ma­na kar­si ya­ri­sa­rak ta­mam­la­di. ‘Ka­fa­ni­zi ça­lis­ti­rin’ slo­ga­ni ile ya­pi­lan ya­ris­ma­da amaç, ög­ren­ci­le­rin ha­fi­za­la­ri­ni ölç­mek­ten çok dü­sü­nen, sor­gu­la­yan, mu­ha­ke­me ya­pa­bi­len, dü­sün­me ye­te­ne­gi­ni pra­ti­ge dö­ke­bi­len bi­rey­ler ye­tis­tir­mek.

“BIZ­LE­RI GU­RUR­LAN­DIR­DI­LAR”
­Ö­ZEL Ol­gun Il­kög­re­tim Oku­lu, ya­ris­ma­ya 8 ög­ren­ci ile ka­til­di. Ya­pi­lan de­re­ce­len­dir­me so­nun­da Tor­ba­li­li ög­ren­ci­ler­den 2 ta­ne­si de­re­ce­ye gi­re­rek gü­müs ma­dal­ya al­di. Özel Ol­gun Il­kög­re­tim Oku­lu, il­de­ki sa­yi­li okul­la­ri ge­ri­de bi­ra­ka­rak de­re­ce­ye gir­erek bü­yük ses ge­tir­di. Ög­ren­ci­le­ri­ni teb­rik eden Da­gis­tan, “Çok önem­li bir ba­sa­ri­ya im­za at­tik. Bu, ta­ma­men ög­ren­ci­le­ri­mi­zin ve ög­ret­men­le­ri­mi­zin ba­sa­ri­si­dir. 2 yil ön­ce de bu ya­ris­ma­dan ög­ren­ci­le­ri­miz bi­rin­ci­lik­le dön­müs­ler­di. Her yil böy­le bir­çok et­kin­lik­te de­re­ce ile dö­nülme­si biz­le­ri ol­duk­ça mut­lu ediyor ve gu­rur­lan­di­ri­yor­lar” dedi.

­AY­RAN­CI­LAR OR­TA­O­KU­LU 3. OL­DU
­YA­MAN­LAR Ze­ka Oyun­la­ri ya­ris­ma­si­na Ay­ran­ci­lar, il­ko­kul ve or­ta­o­kul ba­zin­da ka­ti­ldi. Il­ko­kul ba­zin­da Ec­rin Soy­lu, Hü­se­yin Ka­gan Ka­çar, Az­ra In­ci ve Bey­za Se­vinç; or­ta­o­kul ba­zin­da ise Enes Sö­zen, Ha­san Do­gan, Zey­nep Ça­vu­sog­lu ve Ber­fin Nur Ata­bey tem­sil et­ti. Il­ko­kul eki­bi Iz­mir ge­ne­lin­de ka­ti­lan 171 okul ara­sin­da 3. ol­du. Bi­rey­sel baz­da 3. si­nif ög­ren­ci­si Hü­se­yin Ka­gan Ka­çar il 1.’­si olur­ken; 4. si­nif ög­ren­ci­si Az­ra In­ci ise 3. ol­du. Hü­se­yin Ka­gan Ka­çar al­tin ma­dal­ya, tak­dir bel­ge­si ve bir tam al­tin; 3. olan Az­ra In­ci al­tin ma­dal­ya, tak­dir bel­ge­si ve bir çey­rek al­tin ka­zan­di. Ay­ri­ca okul ba­zin­da 3. ol­du­gun­dan do­la­yi Ay­ran­ci­lar Ilkokul­u’na bir di­ji­tal fo­tog­raf ma­ki­ne­si, 3.’lük pla­ke­ti ve Reh­ber Ög­ret­men Mu­sa Emir­’e bir çey­rek al­tin he­di­ye edil­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web