REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sehitler diyarini gezdiler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sehitler diyarini gezdiler
146 Görüntüleme
09 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Özel Ol­gun Ko­le­ji ta­ra­fin­dan Ça­nak­ka­le Se­hit­lik­le­ri’­ne ger­çek­les­ti­ri­len ge­zi so­na er­di. Se­hit­ler di­ya­ri­ni ge­zen ve­li, ög­ret­men ve ög­ren­ci­ler, Ça­nak­ka­le ru­hu­nu ya­sa­ma fir­sa­ti bul­du.

ÇA­NAK­KA­LE Za­fe­ri’­nin 98. yil­dö­nü­mü do­la­yi­siy­la Özel Ol­gun Ko­le­ji, geç­ti­gi­miz haf­ta Ça­nak­ka­le Ge­zi­si dü­zen­le­di. Ög­ret­men, ve­li ve ög­ren­ci­le­rin ka­til­di­gi ge­zi çok ve­rim­li geç­ti. Se­hit­lik Abi­de­si’­ni gö­ren Tor­ba­li­li­lar, reh­ber es­li­gin­de ya­pi­lan ge­zi­de duy­gu do­lu an­lar ya­sa­di. Ki­tap­lar­dan ve­ya te­le­viz­yon­lar­dan gör­dük­le­ri Ça­nak­ka­le Se­hit­li­gi’­ni can­li ola­rak gör­me fir­sa­ti ya­ka­la­yan­lar, bol bol ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­tir­di. Reh­ber Ha­san Öz­de­mir, gün bo­yun­ca ya­pi­lan ge­zi­de sa­va­sin bi­lin­me­yen ger­çek yü­zü­nü Tor­ba­li­li­la­ra en iyi se­kil­de an­lat­ti.

­ÇA­NAK­KA­LE RU­HU­NU YA­SA­DI­LAR
­Ö­ZEL Ol­gun Ko­le­ji, Ça­nak­ka­le Se­hit­lik­le­ri’­ne dü­zen­le­di­gi ge­zi ile ög­ren­ci, ve­li ve ög­ret­men­le­ri­ne Ça­nak­ka­le ru­hu­nu ya­sat­ti. Cu­ma gü­nü ak­sam yo­la çi­kan grup, sa­bah sa­at­le­rin­de Ça­nak­ka­le’­ye var­di. Sa­ba­hin er­ken sa­at­le­rin­de bas­la­yan ge­zi bü­yük il­gi gör­dü. Gü­zel ha­vay­la bir­lik­te Tor­ba­li­li­lar, Is­lam Fel­se­fe­ci­si Ha­san Öz­de­mir reh­ber­li­gin­de es­siz bir gün ya­sa­di. Se­yit On­ba­si Ani­ti’n­da bas­la­yan ta­rih yol­cu­luk sa­at­ler­ce sür­dü. Tor­ba­li­li­la­ra ka­ra ve de­niz sa­vas­la­ri­nin ta­rih­sel ar­ka pla­nin­dan bah­se­den Ha­san Öz­de­mir, Ça­nak­ka­le’­de ta­rih ya­zan kah­ra­man­la­rin en kuv­vet­li si­lah­la­ri­nin inanç­la­ri ol­du­gu­nu be­lirt­ti. Ar­din­dan So­gan­li­de­re ve Zi­gin­de­re Se­hit­lik­le­ri’­ni zi­ya­ret eden Özel Ol­gun Ko­le­ji ög­ret­men, ög­ren­ci ve ve­li­le­ri, 98 yil ön­ce ya­sa­nan­la­ri bir kez da­ha yü­rek­le­rin­de his­set­ti­ler.

­SI­PER­LE­RI GEZ­DI­LER
­KA­RA sa­vas­la­rin­da en agir ka­yip­la­rin ve­ril­di­gi yer­ler­den bi­ri olan ce­set tar­la­si mev­ki­i­de ög­ren­ci­ler ger­çek si­per­le­rin içe­ri­sin­de do­la­sa­rak ha­la ayak­ta olan la­gim­la­ri in­ce­le­di­ler. Ge­zi­le­ri­ne 57. Alay Se­hit­li­gi’n­de de­vam eden ög­ren­ci­ler, da­ha son­ra Conk­ba­yi­ri’­na git­ti. Bu­ra­da da si­per­ler içe­ri­sin­de yap­tik­la­ri yü­rü­yüs­le­riy­le ade­ta as­ker­le­ri an­di­ran ög­ren­ci­ler, ta­ri­hi ya­ri­ma­da­nin en yük­sek te­pe­sin­de bir kez da­ha se­hit­le­ri­ni say­giy­la an­di. Ög­ren­ci­le­rin Ça­nak­ka­le ru­hu­nu ilik­le­rin­de his­set­ti­gi et­kin­lik se­hit­le­re edi­len du­a­lar­la son bul­du.

­ÖG­REN­CI­LER MEM­NUN KAL­DI
­SE­HIT­LER di­ya­ri­ni ge­zen­ler, reh­ber­ler­den ta­ri­hi süz­ge­ci din­le­di. Ça­nak­ka­le des­ta­ni­ni an­la­ma adi­na ya­pi­lan ge­zi­ye ka­ti­lan ve­li­ler, “Ça­nak­ka­le ile il­gi­li bil­gi­le­ri, ki­tap ya da mec­mu­a­lar­dan oku­yor­duk. Ilk de­fa gel­di­gi­miz bu gü­zel me­kan­da, de­de­le­ri­mi­zin han­gi sart­lar­da ve ne amaç­la sa­vas­ti­gi­ni ög­re­nin­ce ir­kil­me­mek müm­kün de­gil. Ge­zi­ye ka­til­di­gi­miz için son de­re­ce mem­nu­nu­nuz. Bir da­ha dü­zen­len­se yi­ne se­ve se­ve ge­lir ve bu gü­zel­lik­le­ri tek­rar ya­sa­riz.” de­di. Cu­mar­te­si ak­sa­mi yo­la çi­kan Tor­ba­li­li­lar, sa­ba­ha kar­si il­çe­ye var­di. Öte yan­dan Ma­yis ayi­nin ilk haf­ta­sin­da da Özel Ol­gun Ko­le­ji ta­ra­fin­dan dü­zen­le­nen bir or­ga­ni­zas­yon­la Ça­nak­ka­le’­ye bir ge­zi da­ha dü­zen­le­ne­cek.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web