REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türkiye 1.’si Ugur’dan

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Türkiye 1.’si Ugur’dan
274 Görüntüleme
06 Mart 2013 - 7:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 23 Subat Cumartesi günü Türkiye genelinde yapilan SBS deneme sinavi sonuçlari açiklandi. 80. Yil Ilkögretim Okulu ve Ugur Dershanesi ögrencisi Mustafa Cömert, sinavdan aldigi 700 tam puanla Türkiye birincisi oldu

­TOR­BA­LI Ugur Ders­ha­ne­si ve Ti­ca­ret Oda­si 80. Yil Il­kög­re­tim Oku­lu 8. si­nif ög­ren­ci­si Mus­ta­fa Cö­mert, Se­vi­ye Be­lir­le­me De­ne­me Si­na­vi’n­da 700 tam pu­an al­di. 23 Su­bat Cu­mar­te­si gü­nü Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­pi­lan Se­vi­ye Be­lir­le­me Deneme Si­na­vi’ndan (SBS) Ugur Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­si 14 ya­sin­da­ki Mus­ta­fa Cö­mert, tam pu­an ala­rak Tür­ki­ye 1.’­si ol­du. Mil­li Egi­tim Ba­kan­li­gi ta­ra­fin­dan ül­ke ge­ne­lin­de ya­pi­lan ha­zir­lik si­na­vin­da bi­rin­ci olan Mus­ta­fa, hem oku­lu­nu hem de ders­ha­ne­si­ni se­vin­ce bog­du. An­ne ve ba­ba­si egi­tim­ci olan Cö­mert, en bü­yük des­tek­çi­si­nin ai­le­si ol­du­gu­nu bil­dir­di. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li olan ög­ren­ci, ba­sa­ri­nin sir­ri­nin dü­zen­li bes­len­me ve ders ça­lis­mak ol­du­gu­nu ifa­de et­ti. Cö­mert, de­ne­me si­na­vin­da ba­sa­ri­li olarak Tür­ki­ye bi­rin­ci­ligini elde ettigi için çok mut­lu ol­du­gu­nu bil­di­rir­ken, Ugur Ders­ha­ne­si brans ög­ret­men­le­ri ba­sa­ri­li ög­ren­ci­lerini teb­rik ede­rek basarilarinin devamini diledi.

­BA­SA­RI­NIN SIR­RI: DU­ZEN­LI ÇA­LIS­MAK
­MIL­LI Egi­tim Ba­kan­li­gi ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­len ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de çok sa­yi­da ög­ren­ci­nin ka­til­di­gi de­ne­me si­na­vi­nin so­nuç­la­ri, ön­ce­ki gün Mil­li Egi­tim Ba­kan­li­gi web si­te­sin­den açik­lan­di. Ög­ren­ci­le­rin li­se ha­ya­ti­ni se­kil­len­di­re­cek olan si­nav­da, Ti­ca­ret Oda­si 80. Yil Il­kög­re­tim Oku­lu ve ay­ni za­manda Ugur Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­si olan Mus­ta­fa Cö­mert so­ru­lan tüm so­ru­la­ra dog­ru ya­nit ver­di. Si­nav so­nuç­la­ri ön­ce­ki gün açik­la­ndi ve 700 tam pu­an alan Mustafa Cö­mert, de­ne­me si­na­vin­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ol­du. Egi­tim­ci ço­cu­gu olan Mus­ta­fa Cö­mert, Iz­mir Ata­türk Li­se­si’­ni ter­cih et­me­yi dü­sü­nü­yor. Mus­ta­fa Cö­mert, de­ne­me si­na­vin­da al­di­gi tam pu­an­la 8 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si gü­nü ya­pi­la­cak olan ve mil­yon­lar­ca ög­ren­ci­nin ka­ti­la­ca­gi SBS ön­ce­sin­de ne ka­dar id­di­a­li ol­du­gu­nu gös­ter­di.

­HEM DERS ÇA­LI­SI­YOR HEM DE FUT­BOL OY­NU­YOR
­U­GUR Ders­ha­ne­si’n­de 3 yil egi­tim gö­ren Seviye Belirleme Deneme Sinavi Tür­ki­ye Bi­rin­ci­si Mus­ta­fa Cö­mert, fut­bol­cu kim­li­gi ile de ta­ni­ni­yor. Iz­mir Fe­ner­bah­çe ta­ki­min­da for­ma gi­yen Cö­mert, ders ça­lis­tik­tan son­ra spo­ra git­ti­gi­ni söy­le­di. Dü­zen­li ça­lis­ma­nin fay­da­si­ni gör­dü­gü­nü söy­le­yen Cö­mert, “De­ne­me si­na­vin­da ba­sa­ri­li ol­ma­nin püf nok­ta­la­ri var. Ön­ce­lik­le her se­yimi dü­zen­li ola­rak ya­pi­yo­rum. Okul­dan ders­ha­ne­ye ge­li­yo­rum. Ders­ha­ne son­ra­sin­da Iz­mir Fe­ner­bah­çe ta­ki­min­da top kos­tu­ru­yo­rum. Hem der­si­mi hem de fut­bo­lu­mu bir ara­da yapa­rak ba­sa­ri­li olu­yo­rum. Su­ anki tek he­de­fim 8 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si gü­nü ya­pi­la­cak olan SBS’­ye en iyi se­kil­de ha­zir­lan­mak” di­ye ko­nus­tu. Ög­ren­ci­le­ri­nin al­di­gi bu ba­sa­ri ile gu­rur duy­duk­la­ri­ni söy­le­yen Ders­ha­ne Mü­dü­rü Sel­ma Asi­tan Cos­kun, “Mus­ta­fa 3 yil­dir ders­ha­ne­miz­de egi­tim gö­rü­yor ve ol­duk­ça ba­sa­ri­li. Za­ten ba­sa­ri­si­ni da bu si­nav­da al­di­gi so­nuç­la her­ke­se gös­ter­di. Ina­ni­yo­rum ki SBS’­de de ay­ni ba­sa­ri­yi tek­rar­la­ya­rak biz­le­ri bir kez da­ha gu­rur­lan­di­ra­cak­tir. Ders­ha­ne­miz son yil­lar­da al­di­gi ba­sa­ri­li so­nuç­lar­la dik­kat çe­ki­yor. Torbali’da en iyi egitimi vermeyi amaçliyoruz. He­de­fi­miz ge­nel ve bi­rey­sel ba­sa­ri­yi da­ha da yu­ka­ri­ya çek­mek” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web